gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Ovidiu – Informare concurs de angajare

Avatar photo by

Primăria Orașului Ovidiu, Județul Constanța, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale, de execuție, vacante, de asistent social, debutant – Compartimentul Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara la DPAS.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 10 mai 2023. Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar cu mai multe documente printre care:

a)formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni
Relații suplimentare privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Unitatea Administrativ-Teritorială Ovidiu, strada Sănătății nr. 7, telefon 0241/255.340, e-mail primariaovidiu@gmail.com.

Primăria Ovidiu – Informare concurs de angajare

You may also like