gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Dispoziţia nr.329 privind convocarea Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţă ordinară pentru data de 31.08.2023, ora 09,00

Avatar photo by

Lupu Mihai, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa,  

În conformitate cu dispozițiile art.137,178 alin.(1), 179 alin.(1) şi (2) din O.U.G. nr.57/2019 privind  Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu  modificările și completările ulterioare, 

DISPUN: 

Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Constanța în ședință ordinară pentru data de 31.08.2023,  ora 09,00, şedinţă ce se va desfăşura în sistem videoconferinţă. 

Art.2. Proiectele Ordinii de zi sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta  dispoziţie. 

Art.3. Proiectele de hotărâre vor fi puse la dispoziţia consilierilor judeţeni prin intermediul site ului Consiliului Judeţean Constanţa la secţiunea „proiecte şedinţă CJC”; 

– Proiectele de hotărâre vor fi analizate şi avizate de către Comisiile de specialitate ale  Consiliului Judeţean Constanţa, care se vor desfășura în sistem videoconferință, fizic/mixt  conform modalității stabilite de către președinții Comisiilor de specialitate ale Consiliului  Județean Constanța. 

– Se pot formula şi depune amendamente cu privire la aceste proiecte de hotărâre în scris pe  adresa de e-mail a Consiliului Judeţean Constanţa (presedinte@cjc.ro), a Secretarului General  al Județului (secretar@cjc.ro) sau la sediul Consiliului Judeţean Constanţa din b-dul Tomis  nr.51. 

Art.4. Proiectele ce fac obiectul ordinii de zi vor avea avizele cu caracter consultativ ale  comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean înainte de dezbaterea acestora în plen/începerea şedinţei. Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţa locuitorilor judeţului Constanţa prin mass  media şi prin afişarea pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Constanţa. 

Art.6. Secretarul General al Judeţului Constanţa, prin grija Direcţiei Generale de Administraţie  Publică şi Juridică, comunică prezenta dispoziţie Prefectului Judeţul Constanţa, în conformitate cu art.197  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

 Constanța 25.08.2023 

 Contrasemnează: 

Președinte, Secretar General al Județului,  Mihai Lupu Nesrin Geafar

 Proiectele ordinii de zi – Anexă la Dispoziţia nr.329 din 25.08.2023 privind convocarea  Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţa ordinară pentru data de 31.08.2023, ora 09,00. 

 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Constanța din data  de 26.07.2023. 
 2. Depunerea jurământului doamnei consilier județean Ciobanu Cristina Elena.  III. Proiecte de hotărâri 
 3. Proiect de hotărâre nr.170/11.08.2023 privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța în cadrul apelului de proiecte Reabilitarea/Renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități cu  Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități și asumarea unor obligații în vederea  implementării proiectului cu titlu Deschiși către Comunitate. 

 Iniţiator, Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Constanța, Stelian Gima (Susține Ristea Marian, Șef Birou Monitorizare, Statistică, Strategii, Programe-Proiecte, persoana  propusă de doamna Director General Răducu Carmen, Direcția Generală de Asistență Socială și  Protecția Copilului Constanța). 

 1. Proiect de hotărâre nr.171/16.08.2023 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean  Constanța în Consiliul de administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Delfinul  Constanța, pentru anul școlar 2023-2024. 

 Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanța (Susține Director Executiv, Martin Oana Aurora, Direcția de Dezvoltare Județeană și  Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ). 

 1. Proiect de hotărâre nr.172/17.08.2023 privind desemnarea unui membru în Consiliul de  Administrație al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Constanța. 

 Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanța (Susține Director Executiv, Martin Oana Aurora, Direcția de Dezvoltare Județeană și  Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ). 

 1. Proiect de hotărâre nr.173/17.08.2023 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean  Constanța în cadrul Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității la Centrul Școlar pentru  Educație Incluzivă Delfinul Constanța, pentru anul școlar 2023-2024. 

 Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanța (Susține Director Executiv, Martin Oana Aurora, Direcția de Dezvoltare Județeană și  Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ). 

 1. Proiect de hotărâre nr.174/17.08.2023 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului  Județean Constanța în Consiliul de administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență  Educațională Constanța, pentru anul școlar 2023-2024. 

 Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanța (Susține Director Executiv, Martin Oana Aurora, Direcția de Dezvoltare Județeană și  Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ). 

 1. Proiect de hotărâre nr.175/17.08.2023 privind modificarea listei bunurilor proprietate publică și  privată a Județului Constanța aferente serviciilor delegate și concesionate operatorului RAJA  SA-anexa nr.6 la contractul de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă și  canalizare, prin eliminarea pozițiilor reprezentând bunuri de retur care nu mai deservesc serviciul  de apă și canalizare. 

 Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanța  (Susține Arhitect Șef Ferencz Eduard, Direcția Generală Tehnică, Urbanism și Amenajarea  Teritoriului)

 1. Proiect de hotărâre nr.176/17.08.2023 privind emiterea acordului Consiliului Județean  Constanța pentru RAJA SA Constanța în vederea realizării lucrărilor Alimentare cu energie  electrică gospodărie de apă. 

 Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanța (Susține Arhitect Șef Ferencz Eduard, Direcția Generală Tehnică, Urbanism și Amenajarea  Teritoriului) 

 1. Proiect de hotărâre nr.177/18.08.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli  și a listei de investiții pe anul 2023, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul  Apostol Andrei Constanța. 

 Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanța (Susține Director Executiv, Martin Oana Aurora, Direcția de Dezvoltare Județeană și  Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ). 

 1. Proiect de hotărâre nr.178/22.08.2023 privind prelungirea mandatelor administratorilor  provizorii ai Societății Drumuri Județene Constanța SA. 

 Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanța  (Susține Șef Serviciul Juridic și Contencios, Gheorghe Bucur) 

 1. Proiect de hotărâre nr.179/22.08.2023 privind aprobarea Protocolului de colaborare între  UAT Județul Constanța și Asociația Călător prin România. 

 Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanța (Susține Director Executiv Caterinici Monica Cristina, Direcția de Turism și Coordonarea  Instituțiilor de Cultură Subordonate) 

 1. Proiect de hotărâre nr.180/23.08.2023 privind trecerea unor bunuri imobile, situate pe raza  teritorială a UAT Municipiul Mangalia, județul Constanța, din domeniul public al UAT  Județul Constanța în domeniul public al UAT Municipiul Mangalia. 

 Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanța (Susține Arhitect Șef Ferencz Eduard, Direcția Generală Tehnică, Urbanism și Amenajarea  Teritoriului) 

 1. Proiect de hotărâre nr.181/24.08.2023 privind modificarea valorii totale actualizată a  bugetului proiectului Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont.  Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (Susține Ristea Mihaela Șef Serviciul Juridic și Contencios, persoana propusă de doamna  Director General Răducu Carmen, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția  Copilului Constanța) 
 2. Proiect de hotărâre nr.182/24.08.2023 privind darea în folosință gratuită Asociației  Organizația de Management al Destinației Județul Constanța a unor spații din interiorul  imobilului situat în strada Nicolae Titulescu nr.32, Municipiul Constanța, Județ Constanța,  proprietate publică a Județului Constanța. 

 Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (Susține Director General Chelariu Ermil, Direcția Generală ADPP-Autoritate Județeană  de Transport) 

 1. Proiect de hotărâre nr.183/24.08.2023 privind desemnarea reprezentanților Consiliului  Județean Constanța în Consiliul de administrație al Centrului Școlar pentru Educație  Incluzivă Maria Montessori Constanța, pentru anul școlar 2023-2024. 

 Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanța

(Susține Director Executiv, Martin Oana Aurora, Direcția de Dezvoltare Județeană și  Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ). 

 1. Proiect de hotărâre nr.184/24.08.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și  cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2023, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie  Constanța. 

 Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanța (Susține Director Executiv, Martin Oana Aurora, Direcția de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ). 

 1. Proiect de hotărâre nr.185/24.08.2023 privind repartizarea unor spații din cadrul  imobilului Bloc L4 către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Dobrogea și  actualizarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.254/2014. 

 Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (Susține Director General Chelariu Ermil, Direcția Generală ADPP-Autoritate Județeană  de Transport) 

 1. Proiect de hotărâre nr.186/25.08.2023 privind declanșarea procedurii de selecție a  administratorilor societății Drumuri Județene Constanța S.A. 

 Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanța (Susține Director Executiv, Martin Oana Aurora, Direcția de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ și Șef Serviciul Juridic și  Contencios, Gheorghe Bucur). 

 1. Proiect de hotărâre nr.187/25.08.2023 privind revocarea mandatelor acordate Asociației  de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța. 

Iniţiatori, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanța și Vicepreședintele Consiliului  Județean Constanța, domnul Enciu Petre 

(Susține Director General, Georgescu Elena, Direcția Generală de Proiecte și Șef  Serviciul Juridic și Contencios, Gheorghe Bucur). 

 1. Proiect de hotărâre nr.188/25.08.2023 privind rectificarea Bugetului de venituri și  cheltuieli și modificarea Listei de investiții ale SC. Drumuri Județene Constanța SA pe  anul 2023. 

 Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanța (Susține Director General Drumuri Județene Constanța SA, Zagon Gabriel-Răzvan și Director General Țuțui Emilia Georgeta, Direcția Generală Economico-Financiară). 

Dispoziția nr.336 

privind suplimentarea proiectului ordinii de zi a ședinței ordinare  

a Consiliului Județean Constanța din data de 31.08.2023, ora 09.00 

Mihai Lupu, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, în baza prerogativelor stabilite  de lege, având în vedere: 

– prevederile art.41 alin.(4) coroborat cu art.58 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică  legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  – Dispozitia Președintelui Consiliului Județean Constanța nr.329/25.08.2023; 

În conformitate cu prevederile art. 137, 178 alin.(1), art.179 alin.(1) și (2) din O.U.G. nr.57/2019  privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu  modificările și completările ulterioare,  

DISPUN: 

Art.1. Se suplimentează proiectul ordinii de zi al sedinței ordinare a Consiliului Județean Constanța din data de 31.08.2023, ora 09.00, convocată legal prin dispoziția nr.329/25.08.2023 conform  anexei parte integrantă din prezenta dispoziție. 

Art.2.(1) Materialele aferente proiectelor de hotărâre suplimentate nr.189 din data de  29.08.2023, nr.190, din data de 29.08.2023, sunt puse la dispoziția consilierilor judeţeni prin intermediul  site-ului Consiliului Judeţean Constanţa la secţiunea „proiecte şedinţă CJC”; 

(2) Proiectele de hotărâre vor fi analizate şi avizate de către Comisiile de specialitate a Consiliului Judeţean Constanţa; 

(3) Se pot formula şi depune amendamente cu privire la aceste proiecte de hotărâre în scris  pe adresa de e-mail a Consiliului Judeţean Constanţa (presedinte@cjc.ro), a Secretarului General al  Județului (secretar@cjc.ro) sau la sediul Consiliului Judeţean Constanţa din b-dul Tomis nr.51. 

Art.3. Proiectele ce fac obiectul suplimentării ordinii de zi vor avea avizele cu caracter  consultativ ale comisiilor de specialitate a consiliului judeţean înainte de dezbaterea acestuia în  plen/începerea şedinţei. 

Art.4. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţa locuitorilor judeţului Constanţa prin mass  media şi prin afişarea pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Constanţa. 

Art.5. Secretarul General al Judeţului Constanţa, prin grija Direcţiei Generale de Administraţie  Publică şi Juridică, comunică prezenta dispoziţie Instituţiei Prefectului Judeţul Constanţa, în  conformitate cu art.197 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și  completările ulterioare. 

 

Proiectul ordinii de zi – Anexă la Dispoziția nr.336/29.08.2023 privind suplimentarea proiectului ordinii de zi a sedinței ordinare a Consiliului Județean Constanța din data de 31.08.2023 ora 09.00 

1.Proiect de hotărâre nr.189/29.08.2023 privind aprobarea proiectului tehnic pentru obiectivul  de investiție Reabilitarea Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța, Cod Smis  116053

 Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu  (Susține Director General, Georgescu Elena, Direcția Generală de Proiecte) 

 1. Proiect de hotărâre nr.190/29.08.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  faza SF/DALI aferenți proiectului Construire Corp nou pentru Serviciul Clinic de Anatomie  Patologică(SCAP) din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei  Constanța. 

 Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu  (Susține Director General, Georgescu Elena, Direcția Generală de Proiecte) 

Dispoziţia nr.329 privind convocarea Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţă ordinară pentru data de 31.08.2023, ora 09,00

You may also like