gazetajudeteana.ro

Primăria Tuzla – Informare CERERE privind decontarea cheltuielilor cu hrana pentru cetățenii străini sau apatrizii găzduiți, aflați în situații deosebite,proveniți din zona conflictului armat din Ucraina

de

                                              CERERE
privind decontarea cheltuielilor cu hrana pentru cetățenii străini sau apatrizii găzduiți, aflați în situații deosebite,proveniți din zona conflictului armat din Ucraina

Subsemnatul/Subsemnata, ………………………………, domiciliat(ă) în ………………………………………….., vă rog a-mi aproba decontarea cheltuielilor cu hrana pentru cetățenii străini sau apatrizii găzduiți, aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, după cum urmează:

Nr. crt. Numele și prenumele persoanelor găzduite Localitățile din care declară că provin persoanele găzduite Intervalul de timp pentru care se solicită decontarea Numărul de zile pentru care se solicită decontarea

     Menționez că persoanele de mai sus sunt găzduite în locuința situată la adresa …………………………………………………….. .

     Anexez următoarele documente:

     – declarație pe propria răspundere cu privire la realitatea informațiilor cuprinse în cerere;

    – actul de identitate, în copie;

    – documente care atestă dreptul de folosință asupra locuinței – actul nr. ………………. din data ………………, în copie

    Optez pentru plata sumei – în numerar ¨

    – prin virament bancar, în

……………………………………………………………………………………………..      (Se înscrie codul IBAN al contului solicitantului)

deschis la

……………………………………………………………………………………………..    (Se înscrie denumirea instituției de credit la care este deschis contul)

…………………………………………………………………………………………….. (Se înscrie codul numeric personal al solicitantului, titular al contului)

       Data                                                                                        Semnatura

……………………                                                                        ……………………………..

You may also like