gazetajudeteana.ro

Primăria Tuzla – Informare Anunțuri de participare la licitație publică Concesiuni de bunuri

de

Concesiuni Anunturi de participare la licitatie publica Concesiuni de bunuri

· 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Tuzla, şos. Constanţei, nr. 80A, judeţul Constanţa, CUI 4707625, telefon 0241747178, fax 0372000626, email primariatuzla2007@yahoo.com.

· 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Obiectul licitaţiei publice, îl reprezintă concesionarea unor suprafeţe de pajişti ce fac parte din domeniul public al Comunei Tuzla. Concesionarea prin licitație publică a suprafeţelor de pajişti aparţinând domeniului public al comunei Tuzla, s-a aprobat prin H.C.L. nr. 30 din 23.03.2022 conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

· 3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini.

· 3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Se achită contravaloarea acesteia şi se solicită la sediul Comunei Tuzla.

· 3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartiment investiții, achiziții publice, urbanism, disciplina în construcții și amenajarea teritoriului, telefon 0241747178, fax 0372000626, e-mail primariatuzla2007@yahoo.com.

· 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Contravaloarea documentaţiei de licitaţie este de 50 lei şi se achită în numerar la casieria Comunei Tuzla.

· 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 08/04/2022, ora 14:00.

· 4. Informații privind ofertele:

· 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 27/04/2022, ora 09:00.

· 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Șos. Constanței, nr. 80A, comuna Tuzla, județul Constanța.

· 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar.

· 5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 27/04/2022, ora 14:00, la sediul Comunei Tuzla, adresa: Şos. Constanței, nr. 80A, comuna Tuzla, județul Constanța.

· 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Constanţa, Secția Contencios Administrativ şi Fiscal, cu sediul în Municipiul Constanţa, str. Traian, nr. 31, cod postal 900743, telefon 0241/617.413; 0241/582.563, email tr-ct-contencios-reg@just.ro.

· 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării : 31/03/2022.

You may also like