gazetajudeteana.ro

Primăria Mircea Vodă – Informare ședință ordinară 28.02.2020

de

Consiliul Local al comunei Mircea Vodă este convocat în data de 28.02.2022, ora 15.00, în ședință ordinară la sediul Primăriei Mircea Vodă din str. Primăriei, nr. 47 (sala de şedinte), cu următorul proiect al ordinii de zi:

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI privind:

1. Aprobarea Studiului de Fezabilitate revizuit şi a indicatorilor tehnico-economici revizuiți aferenți investițiilor propuse în comuna Mircea Vodă, în cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanța în perioada 2014-2020” şi includerea în bugetul de venituri şi cheltuieli a cotei de cofinanţare.

Inițiator: primar Ionașcu George

2. Neasumarea responsabilității organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţionarea produselor fructe şi/sau legume proaspete aferente Programului pentru şcoli al României şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivelul comunei Mircea Vodă.

Inițiator: primar Ionaşcu George

3. Aprobarea participării Căminului cultural Mircea Vodă la Proiectul de parteneriat între instituțiile culturale din județul Constanţa.

Inițiator: primar Ionaşcu George

4. Aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta la şi de la locul de muncă, pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar din învătământul gimnazial din comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, pentru luna ianuarie 2022.

Inițiator: primar Ionaşcu George

5. Aprobarea listei beneficiarilor de ajutor social precum şi a listei persoanelor care au efectuat acțiuni şi lucrări de interes local pentru luna februarie 2022.

Inițiator: primar Ionaşcu George

6. Aprobarea situației financiare asupra execuției bugetare (dare de seamă), la trimestrul IV al anului 2021.

Inițiator: primar Ionaşcu George

7. Aprobarea închirierii prin atribuire directă a suprafeţei disponibile de pajişte, aparţinând domeniului privat al comunei Mircea Vodă, jud. Constanta, potrivit art. 9, alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.

Inițiator: primar Ionaşcu George

8. Aprobarea modificării statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa,

Inițiator: primar Ionaşcu George

9. Aprobarea repartizării locuinței sociale situată în localitatea Satu Nou, com. Mircea Vodă, str. Principală, nr. 17, jud. Constanta, către d-na Preda Ilenuţa.

Inițiator: primar Ionaşcu George

10. Aprobarea acordării de sprijin financiar d-nei Olaru lonela, domiciliată în localitatea Mircea Vodă, str. Primăriei, nr. 95, com. Mircea Vodă, jud. Constanţa.

Inițiator: primar Ionaşcu George

11. Aprobarea acordării de sprijin financiar d-nei Cociug Comelia, domiciliată in localitatea Satu Nou, str. Lalelelor, nr. 17, com. Mircea Vodă, jud. Constanta.

Inițiator: primar Ionaşcu George

12. Desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Mircea Vodă şi a membrului supleant în comisia de evaluare a probei de interviu, la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct al Şcolii Gimnaziale nr. 1 Mircea Vodă.

Inițiator: primar Ionaşcu George

13. Aprobarea încheierii unui protocol de colaborare intre comuna Mircea Vodă Biblioteca comunală şi Şcoala Gimnazială nr. 1 Mircea Vodă.

Inițiator: primar Ionaşcu George

14. Aprobarea taxelor speciale pentru serviciile aferente platformei de depozitare a gunoiului de grajd, aflată în domeniul public ai comunei Mircea Vodă, jud. Constanța

Inițiator: primar Ionaşcu George

15. Aprobarea pretului de vânzare al compostului obținut de operatorul platformei de depozitare a gunoiului de grajd, aflată în domeniul public al comunei Mircea Vodă, jud. Constanța.

Inițiator: primar Ionaşcu George

16. Aprobarea indicatorilor tebnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare canal colectare şi evacuare ape pluviale şi 8 podete dalate L=2 m, pe strada Viorelelor din localitatea Mircea Vodă”.

Inițiator: primar Ionaşcu George

17. Actualizarea documentatiei privind delegarea gestiunii prin concesionare a Serviciului pentru gestionarea căinilor fără stăpân la nivelul comunei Mircea Vodă, jud. Constanța

Inițiator: primar Ionaşcu George

You may also like