gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Convocare ședință ordinară a Consiliului Județean Constanța pentru data de 30.01.2024

Avatar photo by

Dispoziţia nr.262 privind convocarea Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţă ordinară pentru data de 30.01.2024, ora 10,00
Lupu Mihai, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa,
În conformitate cu dispozițiile art.137 art.178 alin.(1), 179 alin.(1) şi (2) lit. (a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Constanța aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.281/27.11.2020 completat prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.150/28.07.2021;
În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
DISPUN:
Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Constanța în ședință ordinară pentru data de 30.01.2024, ora, 10,00 ce se va desfășura în format videoconferință.
Art.2. Proiectele Ordinii de zi sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.3. Proiectele de hotărâre vor fi puse la dispoziţia consilierilor judeţeni prin intermediul site ului Consiliului Judeţean Constanţa la secţiunea „proiecte şedinţă CJC”;
– Proiectele de hotărâre vor fi analizate şi avizate în cadrul ședințelor Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Constanţa, ce se vor desfășura în formatul stabilit de către Președinții comisiilor de specialitate, conform legii, în format videoconferință, fizic/mixt;
Ședințele în format fizic se pot desfășura la sediul Consiliului Județean Constanța din Municipiul Constanța, B-dul Tomis, nr.51, camera 341.
– Se pot formula şi depune amendamente cu privire la aceste proiecte de hotărâre în scris pe adresa de e-mail a Consiliului Judeţean Constanţa (presedinte@cjc.ro), a Secretarului General al Județului (secretar@cjc.ro) sau la sediul Consiliului Judeţean Constanţa din b-dul Tomis nr.51. Art.4. Proiectele ce fac obiectul ordinii de zi vor avea avizele cu caracter consultativ ale
comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean înainte de dezbaterea acestora în plen/începerea şedinţei. Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţa locuitorilor judeţului Constanţa prin mass media şi prin afişarea pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Constanţa.
Art.6. Secretarul General al Judeţului Constanţa, prin grija Direcţiei Generale de Administraţie Publică şi Juridică, comunică prezenta dispoziţie Prefectului Judeţul Constanţa, în conformitate cu articolul 197 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.
Constanța, 23.01.2024
Contrasemnează: Președinte, Secretar General al Județului, Mihai Lupu Nesrin Geafar

Proiectele ordinii de zi – Anexă la Dispoziţia nr.262 din 23.01.2024 privind convocarea Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţa ordinară pentru data de 30.01.2024, ora 10,00.
I. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Constanța din data de 15.12.2023 și Procesului Verbal al ședinței extraordinare cu caracter de îndată din data de 20.12.2023.
II. Proiecte de hotărâri
1. Proiect de hotărâre nr.1/15.01.2024 privind aprobarea solicitării trecerii imobilului „Palat administrativ”, situat în municipiul Constanța, bdul Tomis nr.51, din domeniul public al statului în domeniul public al județului Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu.
2. Proiect de hotărâre nr.2/16.01.2024 privind organizarea rețelei școlare de învățământ special din județul Constanța, pentru anul școlar 2024-2025.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu.
3. Proiect de hotărâre nr.3/17.01.2024 privind aprobarea Planului de investiții aferent activelor date în concesiune S.C. „RAJA”S.A. de către U.A.T. Județul Constanța care se finanțează din Fondul II D pe anul 2024.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu.
4. Proiect de hotărâre nr.4/18.01.2024 privind modificarea componenței Comisie pentru Protecția Copilului Constanța până la data de 30.06.2024.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu.
5. Proiect de hotărâre nr.5/18.01.2024 privind Planurile de restructurare revizuite pentru serviciile sociale cu cazare destinate persoanelor adulte cu dizabilități.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu.
6. Proiect de hotărâre nr.6/19.01.2024 privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2023.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu.
7. Proiect de hotărâre nr.7/19.01.2024 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare și modernizare Teatru de Vară Mamaia”
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu.
8. Proiect de hotărâre nr.8/19.01.2024 privind aprobarea valorii unitare lei/kilometru aferentă sumei forfetare lunare și pentru aprobarea sumei forfetare pe zi, acordată elevilor din județul Constanța care sunt școlarizați în altă localitate decât cea de domiciliu și nu beneficiază de existența serviciilor de transport public.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu.
9. Proiect de hotărâre nr.9/22.01.2024 privind Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Constanța, pentru anul 2024. Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu.
10. Proiect de hotărâre nr.10/22.01.2024 privind aprobarea transmiterii unei solicitări Consiliului Local al Comunei Băneasa pentru efectuarea demersurilor necesare privind trecerea unui bun imobil, proprietate publică a UAT Comuna Băneasa, din domeniul public al UAT Comuna Băneasa în domeniul public al UAT Județul Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu.
11. Proiect de hotărâre nr.11/22.01.2024 privind aprobarea transmiterii unei solicitări Consiliului Local al Orașului Techirghiol pentru efectuarea demersurilor necesare privind trecerea unui bun imobil, proprietate publică a UAT Oraș Techirghiol, din domeniul public al UAT Oraș Techirghiol în domeniul public al UAT Județul Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu.
12. Proiect de hotărâre nr.12/22.01.2024 privind darea în administrare către Centrul Cultural Județean Constanța Teodor T. Burada a imobilului (teren+construcții) „Casa Bulgărească” situat în loc. Canlia, comuna Lipnița, județ Constanța, proprietate publică a Județului Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu.
13. Proiect de hotărâre nr.13/23.01.2024 privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere, a contribuției lunare de întreținere datorate de beneficiarii, aparținătorii, susținătorii și/sau de reprezentanții legali ai acestora, pentru serviciile furnizate de Unitatea de Asistență Medico – Socială Agigea în anul 2024, precum și procedura de stabilire și de încasare a contribuției lunare de întreținere.

Convocare ședință ordinară a Consiliului Județean Constanța pentru data de 30.01.2024

You may also like