gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Convocatorul ședinței Consiliului Județean Constanța din data de 26.07.2023, ora 13:00

Avatar photo by

Dispoziția nr. 286 privind suplimentarea proiectului ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Constanța din data de 26.07.2023, ora 13.00
Mihai Lupu, Preşedintele Consiliului Jude ţean Constanţa, în baza prerogativelor stabilite de lege, având în vedere:
– prevederile art.41 alin.(4) coroborat cu art.58 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; – Hotărârea nr.328/02.12.2020 privind desemnarea unui Vicepreședinte al Consiliului Județean Constanța să exercite atribuțiile Președintelui Consiliului Județean Constanța în condițiile prevăzute de art.192 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
– Dispozitia Președintelui Consiliului Județean Constanța nr.268/07.07.2023;
În conformitate cu prevederile art. 137, 178 alin.(1), art.179 alin.(1) și (2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
DISPUN:
Art.1. Se suplimentează proiectul ordinii de zi al sedinței ordinare a Consiliului Județean Constanța din data de 26.07.2023, ora 13.00, convocată legal prin dispoziția nr.268/07.07.2023 conform anexei parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art.2.(1) Materialele aferente proiectelor de hotărâre suplimentate sunt puse la dispoziția consilierilor judeţeni prin intermediul site-ului Consiliului Judeţean Constanţa la secţiunea „proiecte şedinţă CJC”;
(2) Proiectele de hotărâre vor fi analizate şi avizate de către Comisiile de specialitate a Consiliului Judeţean Constanţa;
(3) Se pot formula şi depune amendamente cu privire la aceste proiecte de hotărâre în scris pe adresa de e-mail a Consiliului Judeţean Constanţa (presedinte@cjc.ro), a Secretarului General al Județului (secretar@cjc.ro) sau la sediul Consiliului Judeţean Constanţa din b-dul Tomis nr.51.
Art.3. Proiectele ce fac obiectul suplimentării ordinii de zi vor avea avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate a consiliului judeţean înainte de dezbaterea acestuia în plen/începerea şedinţei.
Art.4. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţa locuitorilor judeţului Constanţa prin mass media şi prin afişarea pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Constanţa.
Art.5. Secretarul General al Judeţului Constanţa, prin grija Direcţiei Generale de Administraţie Publică şi Juridică, comunică prezenta dispoziţie Instituţiei Prefectului Judeţul Constanţa, în conformitate cu art.197 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Constanța, 20.07.2023
Contrasemnează, PREȘEDINTE, SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI Mihai LUPU Nesrin GEAFAR
Proiectul ordinii de zi – Anexă la Dispoziția nr.286/20.07.2023 privind suplimentarea proiectului ordinii de zi a sedinței ordinare a Consiliului Județean Constanța din data de 26.07.2023 ora 13.00
1.Proiect de hotărâre nr.159/07.07.2023 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, a Listei de Investiții și a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2023, pentru Centrul Cultural Județean Constanța Teodor T. Burada.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu (Susține Director Executiv Caterinici Monica Cristina, Direcția de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate)
2. Proiect de hotărâre nr.160/10.07.2023 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța.
Iniţiator, Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Gima Stelian (Susține Director Executiv, Martin Oana Aurora, Direcția de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ).
3.Proiect de hotărâre nr.161/10.07.2023 privind aprobarea Protocolului de colaborare între Centrul Cultural Județean Constanța Teodor T.Burada, UAT Județul Constanța prin Consiliul Județean Constanța și Municipiul Constanța, în vederea organizării și desfășurării Festivalului Național de Muzică Ușoară Mamaia, în perioada 25-27 august 2023.
Iniţiator, Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Gima Stelian (Susține Director Executiv Caterinici Monica Cristina, Direcția de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate)
4.Proiect de hotărâre nr.162/10.07.2023 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, a Listei de investiții și a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2023, pentru Teatrul de Stat Constanța.
Iniţiator, Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Gima Stelian (Susține Director Executiv Caterinici Monica Cristina, Direcția de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate)
5.Proiect de hotărâre nr.163/10.07.2023 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli, a Programului de evenimente culturale și aprobarea Listei de investiții, pe anul 2023, pentru Muzeul de Artă Populară Constanța.
Iniţiator, Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Gima Stelian (Susține Director Executiv Caterinici Monica Cristina, Direcția de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate)
6.Proiect de hotărâre nr.164/14.07.2023 privind exprimarea acordului Consiliului Județean Constanța pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei Constanța în vederea încheierii unui contract de comodat.
Iniţiator, Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Gima Stelian (Susține Arhitect Șef Ferencz Eduard, Direcția Generală Tehnică, Urbanism și Amenajarea Teritoriului)
7.Proiect de hotărâre nr.165/18.07.2023 privind modificarea și completarea anexei nr.4 Instrucțiuni către ofertanți a Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr.103/30.05.2023. Iniţiator, Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Gima Stelian (Susține Director General Chelariu Ermil, Direcția Generală ADPP-Autoritate Județeană de Transport)
8.Proiect de hotărâre nr.166/19.07.2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr.102/26.04.2023.
Inițiator, consilier județean, Uniunea Salvați România, Semiran Abdurefi (Susține Director Executiv Caterinici Monica Cristina, Direcția de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate)
9.Proiect de hotărâre nr.167/20.07.2023 privind neexercitarea dreptului de preempțiune al Județului Constanța cu privire la vânzarea imobilului Hotel Inter (fost hotel Carmen) și restaurant „Carmen”, cunoscut sub denumirea de Hotel Becali situat în stațiunea Venus, str.Nicolae Iorga nr.34, municipiul Mangalia, județul Constanța.
Iniţiator, Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Gima Stelian (Susține Șef Serviciu Raluca Labeș, Serviciul Administrație Publică, Realații Internaționale, Arhivă și ONG, Direcția Administrație Publică și Juridică).

Dispoziţia nr.268 privind convocarea Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţă ordinară pentru data de 26.07.2023, ora 13,00
Lupu Mihai, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa,
În conformitate cu dispozițiile art.137,178 alin.(1), 179 alin.(1) şi (2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
DISPUN:
Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Constanța în ședință ordinară pentru data de 26.07.2023, ora 13,00, şedinţă ce se va desfăşura în sistem videoconferinţă.
Art.2. Proiectele Ordinii de zi sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.3. Proiectele de hotărâre vor fi puse la dispoziţia consilierilor judeţeni prin intermediul site ului Consiliului Judeţean Constanţa la secţiunea „proiecte şedinţă CJC”;
– Proiectele de hotărâre vor fi analizate şi avizate de către Comisiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Constanţa, care se vor desfășura în sistem videoconferință, fizic/mixt conform modalității stabilite de către președinții Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Constanța.
– Se pot formula şi depune amendamente cu privire la aceste proiecte de hotărâre în scris pe adresa de e-mail a Consiliului Judeţean Constanţa (presedinte@cjc.ro), a Secretarului General al Județului (secretar@cjc.ro) sau la sediul Consiliului Judeţean Constanţa din b-dul Tomis nr.51.
Art.4. Proiectele ce fac obiectul ordinii de zi vor avea avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean înainte de dezbaterea acestora în plen/începerea şedinţei. Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţa locuitorilor judeţului Constanţa prin mass media şi prin afişarea pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Constanţa.
Art.6. Secretarul General al Judeţului Constanţa, prin grija Direcţiei Generale de Administraţie Publică şi Juridică, comunică prezenta dispoziţie Prefectului Judeţul Constanţa, în conformitate cu art.197 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.
Constanța 07.07.2023
Contrasemnează:
Președinte, Secretar General al Județului, Mihai Lupu Nesrin Geafar
Proiectele ordinii de zi – Anexă la Dispoziţia nr.268 din 07.07.2023 privind convocarea Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţa ordinară pentru data de 26.07.2023, ora 13,00.
I. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Constanța din data de 28.06.2023 .
II. Proiecte de hotărâri
1. Proiect de hotărâre nr.132/15.06.2023 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Constanța în Consiliul de Administrație al Muzeului de Artă Populară Constanța. Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanța (Susține Director Executiv Caterinici Monica Cristina, Direcția de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate)
2. Proiect de hotărâre nr.139/21.06.2023 privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Județean Constanța, membru în Consiliul de administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Albatros Constanța, pentru anul școlar 2022-2023.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanța (Susține Director Executiv, Martin Oana Aurora, Direcția de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ).
3. Proiect de hotărâre nr.145/04.07.2023 privind acordarea titlului de Cetățean de Onoare al Județului Constanța doamnei Maria Magiru.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanța (Susține Director Executiv Caterinici Monica Cristina, Direcția de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate)
4. Proiect de hotărâre nr.146/04.07.2023 privind acordarea titlului de Cetățean de Onoare al Județului Constanța domnului Vasile Gherghilescu.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanța (Susține Director Executiv Caterinici Monica Cristina, Direcția de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate)
5. Proiect de hotărâre nr.147/04.07.2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr. 348/20.12.2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanța (Susține Gheorghe Bucur, Șef Serviciul Juridic și Contencios) 6. Proiect de hotărâre nr.148/06.07.2023 privind rectificarea Bugetului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2023.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (Susține Ristea Mihaela Șef Serviciul Juridic și Contencios, persoana propusă de doamna Director General Răducu Carmen, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța)
7. Proiect de hotărâre nr.149/06.07.2023 privind declanșarea procedurii de selecție a administratorilor societății Drumuri Județene Constanța S.A.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
(Susține Director Executiv, Martin Oana Aurora, Direcția de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ).
8. Proiect de hotărâre nr.150/06.07.2023 privind darea în folosință gratuită Bisericii Creștine Baptiste ARKA Constanța a unor spații amplasate la Pavilionul Expozițional Constanța (parter sală expoziție și parcare laterală nord), în perioada 17-20 august 2023 pentru organizarea celei de a patra ediții a Festivalului C Major.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
(Susține Director General Chelariu Ermil, Direcția Generală ADPP-Autoritate Județeană de Transport)
9. Proiect de hotărâre nr.151/06.07.2023 privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
(Susține Director Executiv, Martin Oana Aurora, Direcția de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ).
10. Proiect de hotărâre nr.152/06.07.2023 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pe anul 2023 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
(Susține Director Executiv, Martin Oana Aurora, Direcția de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ).
11. Proiect de hotărâre nr.153/06.07.2023 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de investiții, pe anul 2023, de la Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța Căluțul de mare.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanța (Susține Director Executiv Caterinici Monica Cristina, Direcția de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate)
12. Proiect de hotărâre nr.154/06.07.2023 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli a Listei de investiții și a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2023, pentru Muzeul de Artă Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanța (Susține Director Executiv Caterinici Monica Cristina, Direcția de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate)
13. Proiect de hotărâre nr.155/06.07.2023 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023, pentru Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanța (Susține Director Executiv Caterinici Monica Cristina, Direcția de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate)
14. Proiect de hotărâre nr.156/07.07.2023 privind aprobarea contului de execuție al bugetului Județului Constanța și al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe trimestrul II 2023.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanța (Susține Director General, Țuțui Emilia Georgeta, Direcția Generală Economico-Financiară).
15. Proiect de hotărâre nr.157/07.07.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Constanța pe anul 2023.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanța (Susține Director General, Țuțui Emilia Georgeta, Direcția Generală Economico-Financiară).

 

Convocatorul ședinței Consiliului Județean Constanța din data de 26.07.2023, ora 13:00

You may also like