gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Ovidiu – Informare şedinţă ordinara, pe data de 30.03.2023, ora 15.00

Avatar photo by

D I S P O Z I Ţ I A NR. 142/24.03.2023
privind convocarea Consiliului Local al oraşului Ovidiu în
şedinţă ordinara, pe data de 30.03.2023, ora 15.00

Primarul orașului Ovidiu, George Scupra,

În conformitate cu dispoziţiile art. 133, alin. 1, art. 134 alin.1, lit.”a” si alin. 3, lit. „a” din OUG nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ raportate la cele ale art.196 alin.1, lit. (b) din acelaşi act normativ,

D I S P U N E :

Art. 1 Se convoacă Consiliul Local al oraşului Ovidiu în şedinţă ordinara, in ziua de 30.03.2023, ora 15:00, în incinta Centrului Cultural „Elena Roizen” Ovidiu, sala de spectacole, având ordinea de zi menţionată în convocatorul ce face parte integranta din prezenta dispozitie.
Art. 2 Proiectul ordinii de zi cu mentionarea titlurilor proiectelor de hotarari, a initiatorului si a comisiilor de specialitate ale caror avize au fost solicitate este prevazut in Anexa ce face parte integranta din prezenta dispozitie si va fi adus la cunostinta publica locuitorilor orasului Ovidiu prin afisare pe pagina de internet a Primariei orasului Ovidiu.
Art. 3 Proiectele de hotarari se vor transmite in format electronic (mail sau grup whatsapp) comisiilor de specialitate pentru obtinerea avizelor in conformitate cu competentele fiecarei comisii.
Art. 4 Materialele inscrise pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul Primariei orasului Ovidiu – Birou Secretar general u.a.t. fiind transmise si in format electronic prin posta electronica sau aplicatie whatsapp – grup consiliul local Ovidiu.
Art. 5 Proiectul ordinii de zi se transmite consilierilor locali in format electronic la adresele de posta electronica sau prin intermediul aplicatiei whatsapp – grup consiliul local Ovidiu.
Art. 6 Consilierii locali sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarari pana la data si ora convocarii comisiilor de specialitate, respectiv 30.03.2023, ora 14.00.

Secretarul general al oraşului Ovidiu va duce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii care va fi comunicata spre stiinta tuturor factorilor interesati in termenul legal.

Anexa la DP nr.142/24.03.2023
CONVOCATOR NR. 6560/24.03.2023
În conformitate cu dispoziţiile art. 133, alin. 1, art. 134 alin.1, lit.”a” si alin. 3, lit. „a” din Ordonata de Urgenta nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, se convoacă în şedinţă ordinara, Consiliul Local al oraşului Ovidiu, în ziua de Joi, 30.03.2023, ora 15.00, în incinta Centrului Cultural „Elena Roizen” Ovidiu, sala de spectacole, din orasul Ovidiu.
PROIECTUL ORDINII DE ZI:
1. Proiect de hotarare privind suplimentarea numarului de burse aprobat in Anexa la HCL Ovidiu nr. 199/31.10.2023, aferente anului scolar 2022 – 2023, pentru elevii din invatamantul preuniversitar din orasul Ovidiu. (aviz comisia nr. 2 si 3).
2. Proiect de hotarare privind completarea şi modificarea Actului Constitutiv si al Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APĂ – CANAL” Constanţa, la care U.A.T. Ovidiu este membru asociat. (aviz comisia nr. 2)
3. Proiect de hotarare privind privind privind vanzarea imobilului – locuinta A.N.L., situat in orasul Ovidiu, Str. Primariei nr.44A, bloc T4, etaj 3, ap.16, judetul Constanta Titular contract: COCOȘILĂ RAMONA (aviz comisia nr. 2 si 4).
4. Proiect de hotarare privind aprobarea reţelei şcolare a unităților de învățământ preuniversitar la nivelul U.A.T- oraşul Ovidiu, pentru anul şcolar 2023-2024. (aviz comisia nr. 3)
5. Proiect de hotarare privind aprobarea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul orașului Ovidiu. (aviz comisia nr. 4)
6. Proiect de hotarare pentru atestarea apartenenței la domeniul privat al oraşului Ovidiu a unor imobile cu destinația de terenuri intravilane/extravilane situate în raza UAT Ovidiu. (aviz comisia nr. 2)
7. Proiect de hotarare privind constituirea unui drept de superficie, cu titlu oneros, fără licitație publică, asupra unui teren în suprafață măsurată de 441 mp (495 mp din acte), situat în orașul Ovidiu, Str. Portului nr. 34, jud. Constanța, în favoarea lui Manole Danuț și Manole Lenuța. (aviz comisiile nr. 2 si 4)
8. Proiect de hotarare privind aprobarea constituirii unui drept de superficie, cu titlu oneros, prin licitatie publica deschisa, asupra unui teren intravilan in suprafata de 451 mp, situat in satul Culmea, str. Carabusului nr. 43A, orasul Ovidiu, jud. Constanta. (aviz comisia nr. 2 si 4)
9. Privind aprobarea și însuşirea unor Rapoarte de evaluare pentru bunurile imobile apartinand domeniului privat/ public al orasului Ovidiu. (aviz comisiile nr. 2 si 4)
10. Proiect de hotarare privind aprobarea REGULAMENTULUI pentru implementarea la nivelul oraşului Ovidiu a proiectului “INFANT OVIDIU” privind acordarea de sprijin financiar în vederea efectuării procedurii de fertilizare in vitro. (aviz comisia nr. 4)

 

SUPLIMENTAR PE ORDINEA DE ZI :

1. Proiect de hotarare privind emiterea avizului Consiliului Local Ovidiu pentru prestarea de activități de servicii funerare de către S.C. VASEA TRADE S.R.L. (aviz comisiile nr. 1 si 4);
2. Proiect de hotarare privind modificarea contractului de concesiune nr. 3139/11.10.1994 incheiat de catre Consiliul Local al orasului Ovidiu cu SC TRACON S.R.L. (aviz comisiile nr. 2 si 4);
3. Proiect de hotarare privind aprobarea si insusirea contractului de sponsorizare incheiat cu SC. TRACON S.R.L. (aviz comisia nr. 2);
4. Proiect de hotarare privind aprobare PUZ „Parcelare ansamblu rezidential, dotari complementare, servicii, centru de cartier si turism, inclusiv introducere in intravilan” teren total in suprafata de 95000 mp, extravilan oras Ovidiu, parcela A473/23, A 473/22 lot 1, A473/22 lot 2, nr cadastral 107887, 108490, 108491, beneficiari: LECOANET DANIELA – TEODORA, ROGOJINA NICOLAE si BUMBU CRISTIAN (aviz comisia nr. 1);
5. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii de pachete cu ocazia sarbatorilor de Paste si stabilirea categoriilor de beneficiari. (aviz comisia nr. 2)
6. Proiect de hotarare privind aprobarea formei de gestiune a contractului privind servicii de reparații și întreținere a sistemului de iluminat public al U.A.T orașul Ovidiu. (aviz comisia nr. 2)

DIVERSE:

– Solicitari prelungire valabilitate contracte de inchiriere sat Poiana, str. Cerealelor nr. 50, orasul Ovidiu, jud. Constanta

Comisiile de specialitate sunt convocate in data de 30.03.2023 orele 14.00, în incinta Centrului Cultural „Elena Roizen” Ovidiu, sala de lectura, etj.1, in scopul emiterii avizelor de specialitate la proiectele de hotarare inscrise pe ordinea de zi.

You may also like