gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

primaria valu lui traian

Convocator sedință ordinară CL Valu lui Traian 12.09.2023

Avatar photo by

Primarul comunei Valu lui Traian Florin Mitroi, convoacă şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanţa, în conformitate cu prevederile art.133 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările uterioare, în data de 12.09.2023, ora- 12,00, ce va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local.

Proiectul ordinii de zi este compus din urmatoarele puncte :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, în vederea implementării la nivel național a proiectului ”HUB de Servicii MMSS-SII MMSS” și revocarea H.C.L. nr.34/10.02.2023.
Iniţiator- Primar MITROI FLORIN
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (2) și C(3).
2. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Valu lui Traian, a unui teren situat în intravilan.
Iniţiator- Primar MITROI FLORIN
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(5).
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului/acordului colectiv de muncă pentru personalul Primăriei comunei Valu lui Traian, pentru perioada 2023-2025.
Iniţiator- primar FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (2) și C(3).
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii denumirii de „strada Constantin Cantacuzino” pentru strada rezultată în urma unificării străzilor: „Constantin Cantacuzino” şi „Fundătura Constantin Cantacuzino”.
Iniţiator- Primar MITROI FLORIN
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C(5).
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 din H.C.L. nr.259/04.11.2022 privind aprobarea vânzării, prin licitatie, a unor suprafeţe de teren intravilan ce fac parte din domeniul privat al comunei Valu lui Traian, cu modificările și completările ulterioare.
Iniţiator- primar FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(5)
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.3 la H.C.L. nr.276/09.12.2022 privind însuşirea și aprobarea raportului de reevaluare a activelor fixe corporale și necorporale aparținând domeniului public și privat al comunei Valu lui Traian şi actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunei Valu lui Traian, la data de 31.12.2021.
Iniţiator- primar FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(5)
7. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri cu privire la prelungirea termenului de închiriere pentru unele locuinţele sociale.
Iniţiator- primar FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (2) și C(3)
8. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Nomenclaturii stradale la nivelul comunei Valu lui Traian, aprobată prin H.C.L. nr.144/14.07.2023
Iniţiator- primar FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(5)
9. Proiect de hotărâre privind înființarea Clubului Sportiv ”VOINȚA VALU LUI TRAIAN”
Iniţiator- primar FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și (C4)
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local pe trimestrul III, anul 2023.
Iniţiator- primar FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3)
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL pe anul 2023, aprobat prin H.C.L. nr. 5/ 20.01.2023, cu modificările ulterioare.
Iniţiator- primar MITROI FLORIN
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (1); C (2); C (3); C(4) și C(5).
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea declarării imobilului – teren intravilan în suprafaţă de 10.538 m.p., zona industrială, nr. cadastral- 116172 ca fiind de interes public local și aprobarea trecerii din domeniul privat, în domeniul public al comunei Valu lui Traian, a terenului intravilan în suprafaţă de 10.538 m.p., cu destinaţia – parcare tiruri.
Iniţiator- primar MITROI FLORIN
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (1); C (3) și C(5).

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcării publice pentru tiruri din Comuna Valu lui Traian.
Iniţiator- primar MITROI FLORIN
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (1); C (3) și C(5).
14. Proiect de hotărâre pentru completarea listei bunurilor din domeniul public şi privat al unităţii administrativ teritoriale Comuna Valu lui Traian, sau aflate în administrarea acesteia, date în administrare către S“GOSPODĂRIE COMUNALĂ VALU LUI TRAIAN”SRL, aprobată conform anexei la H.C.L. nr.436/15.12.2017, cu completările ulterioare.

Convocator sedință ordinară CL Valu lui Traian 12.09.2023

You may also like