gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Valu lui Traian – Informare convocare şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian 19.01.2024 ora 12.00

Avatar photo by

Primarul comunei Valu lui Traian Florin Mitroi, convoacă şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanţa, în conformitate cu prevederile art.133 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările uterioare, în data de 19.01.2024, ora- 12,00, ce va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local.
Proiectul ordinii de zi este compus din urmatoarele puncte :

1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Nomenclaturii stradale la nivelul comunei Valu lui Traian, aprobată prin H.C.L. nr.144/14.07.2023, cu modificările și completările ulterioare.
Iniţiator- primar FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(5)
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de pază al comunei Valu lui Traian pentru anul 2024.
Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C(2).
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Poliţiei Locale Valu lui Traian, pe anul 2024.
Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C(2).
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local pe trimestrul IV, anul 2023.
Iniţiator- primar FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C(3).
5 . Proiect de hotărâre privind aprobarea CONTULUI DE EXECUŢIE al bugetului local pe anul 2023.
Iniţiator-Primar-FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3).
6 . Proiect de hotărâre privind aprobarea BUGETULUI LOCAL pe anul 2024.
Iniţiator- primar MITROI FLORIN
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (1); C (2); C (3); C(4) și C(5).
7. Proiect de hotărâre privind crearea unui FOND de REZERVĂ BUGETARĂ de 1 % din totalul cheltuielilor, în cadrul bugetului local pe anul 2024.
Iniţiator- primar MITROI FLORIN
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3).
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului pentru acordarea de finanţări nerambursabile pe anul 2024.
Iniţiator- primar MITROI FLORIN
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C(3) și C(4).
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului creditelor interne pe anul 2024 .
Iniţiator- primar MITROI FLORIN
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3)
10. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru activitatea de salubrizare prestată de operator SC”IRIDEX GROUP SALUBRIZARE”SRL, pentru anul 2024.
Iniţiator- primar FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C(1) și C(3).
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Poliției Locale înfiinţată la nivelul comunei Valu lui Traian.
Iniţiator- primar FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C(2) și C(3).
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local, ce vor fi executate de persoanele faţă de care s-a renunţat la urmărirea penală şi s-a stabilit prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii, în anul 2023.
Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C(1) și C(2).
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local, ce vor fi executate de persoanele faţă de care s-a stabilit, prin hotărâri judecătoreşti, prestarea unei munci în folosul comunităţii, în baza Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, în anul 2023.
Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C(1) și C(2).
14. Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului privat actualizat al comunei Valu lui Traian, pe anul 2024.
Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C(3) și C(5).

15. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valu lui Traian şi din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, începând cu data de 01.01.2024.
Iniţiator- primar FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (2) și C (3).
16. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Valu lui Traian cu privire la aprobarea disponibilităţii terenului ce face parte din domeniul public al comunei Valu lui Traian, în vederea amplasării racordului la reţeaua de gaze naturale a imobilului locuință socilă situată pe str. Valea lui Cadâr nr.11.
Iniţiator- primar FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C (5).
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe, cu plata în rate, a unui teren intravilan ce face parte din domeniul privat al comunei Valu lui Traian, atribuit în folosință gratuită în baza Legii nr.15/2003
Iniţiator- primar FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C (5).
18. Proiect de hotărâre privind modificarea poziţiei nr.12 din anexa la H.C.L. nr.340/14.11.2018 privind atribuirea unor loturi de teren în folosință gratuită către tinerii sub 35 de ani în vederea construirii de locuință proprietate personal, în condițiile Legii nr.15/2003, cu modificările ulterioare.
Iniţiator- primar FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C (5).
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor de urgenţă familiei domnului MARIN RADU-CONSTANTIN, aflată în stare de necesitate urmare incendiului produs în data de 10.01.2024.
Iniţiator- primar FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (2) și C (3).
20. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru activităţile prestate de S”GOSPODĂRIE COMUNALĂ VALU LUI TRAIAN”SRL.
Iniţiator- primar FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (2) și C (3).
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite
în baza Legii nr.15/2003.
Iniţiator- primar FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(5)
22. Proiect de hotărâre privind privind însuşirea raportului Societății ”GOSPODĂRIE COMUNALĂ VALU LUI TRAIAN”S.R.L. privind realizarea indicatorilor economico-financiari pe anul 2023 şi aprobarea indicatorilor economico- financiari şi de performanţă ale Societății ”GOSPODĂRIE COMUNALĂ VALU LUI TRAIAN”S.R.L. pe anul 2024.
Iniţiator- primar FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3)
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării profitului net al S”GOSPODĂRIE COMUNALĂ VALU LUI TRAIAN”SRL, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2023.
Iniţiator- primar FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3)
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli a Societății ”GOSPODĂRIE COMUNALĂ VALU LUI TRAIAN”SRL pe anul 2024.
Iniţiator- primar FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (1) și C(3)
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de achiziții pentru desfășurarea activității Societății ”GOSPODĂRIE COMUNALĂ VALU LUI TRAIAN”S.R.L., pe anul 2024
Iniţiator- primar FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (1) și C(3)

26 DIVERSE:
– Raportul Primarului pe anul 2023;
– Rapoarte de activitate ale consilierilor locali pe anul 2023;
– Raport nr.898/12.01.2024 privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pe sem.II 2023;
– Stadiu completare Registrul Agricol sem.II 2022;

Primăria Valu lui Traian – Informare convocare şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian 19.01.2024 ora 12.00

You may also like