gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primaria Hârșova – Informare concurs de recrutare

Avatar photo by

Primăria orașului Hârșova cu sediul în localitatea Hârșova , Piața 1 Decembrie 1918 , numărul 1, județul Constanța organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă (8 ore/zi, 40 ore/săptămână) a funcției contractuale vacante de :

1. Mediator sanitar, conform Hotărârii Guvernului nr.1336/2022 , astfel :

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare.

Condiții specifice :

– absolvent cu studii minime obligatorii conform legislaţiei în vigoare;

– cunoştinţe de operare pe calculator: nivel minim;

– absolvent al cursurilor de formare profesională cu certificat de calificare în ocupaţia de mediator sanitar conform legislaţiei în vigoare.

– fără vechime în specialitatea studiilor.

Concursul va avea următorul calendar :

– Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 27 noiembrie 2023 – 13 decembrie 2023 ora 16,00 la sediul Primăriei orașului Hârșova, Piața 1 Decembrie 1918.

– Selecția dosarelor de concurs se va efectua în data de 15.12.2023.

– Proba scrisă în data de 20 decembrie 2023, ora 11,00 la sediul Primăriei Hârșova.

– Interviul în data de 22 decembrie 2023 , ora 11,00 la sediul Primăriei Hârșova.

Relații suplimentare si coordonatele de contact pentru depunerea dosarelor de concurs :

La sediul Primăriei Orașului Hârșova. Persoană de contact : Nicoleta Toader, inspector în cadrul Compartimentului Salarizare, Resurse Umane și Administrativ, telefon : 0241/870300 interior 123 fax. 0241/870310 ; e-mail : resurse-umane@primaria-harsova.ro.

Primaria Hârșova – Informare concurs de recrutare

You may also like

article-image
Administrație

Primăria Cernavodă – Informare proiect „Dotarea cu echipamente digitale (săli de clasă, laborator informatică, laborator științe, cabinet școlar și cabinet psihopedagogic)”

Primăria orașului Cernavodă, județul Constanța, a lansat un anunț de participare la licitație, prin care dorește să atribuie contractul „Dotarea cu echipamente digitale (săli de clasă, laborator informatică, laborator științe, cabinet școlar și cabinet...