gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Dispoziţia nr.457 privind convocarea Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţă extraordinară convocată de îndată pentru data de 13.11.2023, ora 11,00

Avatar photo by

Dispoziţia nr.457
privind convocarea Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţă extraordinară convocată de îndată pentru data de 13.11.2023, ora 11,00
Lupu Mihai, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, În conformitate cu dispozițiile art.178 alin.(2) și 179 alin.(3) şi alin.(4) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Constanța aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.281/27.11.2020 completat prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.150/28.07.2021;
În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
DISPUN:
Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Constanța în ședință extraordinară convocată de îndată pentru data de 13.11.2023, ora 11,00 sedință ce se va desfășura în sistem videoconferință. Art.2. Proiectul Ordinii de zi este cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.3. Proiectul de hotărâre va fi pus la dispoziţia consilierilor judeţeni prin intermediul site-ului Consiliului Judeţean Constanţa la secţiunea „proiecte şedinţă CJC”;
– Proiectul de hotărâre va fi analizat şi avizat în cadrul ședințelor Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Constanţa, ce se vor desfășura în formatul sistem videoconferință; – Se pot formula şi depune amendamente cu privire la acest proiect de hotărâre în scris pe adresa de e-mail a Consiliului Judeţean Constanţa (presedinte@cjc.ro), a Secretarului General al Județului (secretar@cjc.ro) sau la sediul Consiliului Judeţean Constanţa din b-dul Tomis nr.51. Art.4. Proiectul ce face obiectul ordinii de zi va avea avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean înainte de dezbaterea acestora în plen/începerea şedinţei. Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţa locuitorilor judeţului Constanţa prin mass media şi prin afişarea pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Constanţa.
Art.6. Secretarul General al Judeţului Constanţa, prin grija Direcţiei Generale de Administraţie Publică şi Juridică, comunică prezenta dispoziţie Prefectului Judeţul Constanţa, în conformitate cu articolul 197 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.
Constanța, 08.11.2023
Contrasemnează: Președinte, Secretar General al Județului, Mihai Lupu Nesrin Geafar
Proiectul ordinii de zi – Anexă la Dispoziţia nr. 457 din 08.11.2023 privind convocarea Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţa ordinară pentru data de 13.11.2023, ora 11,00.
1. Proiect de hotărâre nr.239/26.10.2023 privind modificarea Anexei nr.5 „Programul de Lucrări” și Anexei nr.7 „Tarifele Serviciului la data de începere” ale Contractului de Delegare nr.29469/21.08.2023 privind gestiunea serviciilor aferente întreținerii și reparării drumurilor publice, precum și a lucrărilor și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile județene din județul Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu
(Susține Director General – Drumuri Județene Constanța SA, Zagon Răzvan Gabriel).

 

Dispoziţia nr.457 privind convocarea Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţă extraordinară convocată de îndată pentru data de 13.11.2023, ora 11,00

You may also like