gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Convocarea Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţă ordinară, pentru data de 31.10.2023, ora 10.00

Avatar photo by

Dispoziţia nr.432  privind convocarea Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţă ordinară  pentru data de 31.10.2023, ora 10,00 

Lupu Mihai, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, 

În conformitate cu dispozițiile art.178 alin.(1), 179 alin.(1) şi (2) lit. (a) din O.U.G. nr.57/2019  privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Constanța aprobat prin  Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.281/27.11.2020 completat prin Hotărârea Consiliului  Județean Constanța nr.150/28.07.2021; 

În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu  modificările și completările ulterioare, 

DISPUN: 

Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Constanța în ședință ordinară pentru data de 31.10.2023,  ora 10,00 în sala Remus Opreanu din cadrul Palatului Administrativ sedință ce se va desfășura în format  fizic. 

Art.2. Proiectele Ordinii de zi sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta  dispoziţie. 

Art.3. Proiectele de hotărâre vor fi puse la dispoziţia consilierilor judeţeni prin intermediul site ului Consiliului Judeţean Constanţa la secţiunea „proiecte şedinţă CJC”; 

– Proiectele de hotărâre vor fi analizate şi avizate în cadrul ședințelor Comisiilor de specialitate  ale Consiliului Judeţean Constanţa, ce se vor desfășura în formatul ales de către Președinții  comisiilor de specialitate, conform legii: videoconferință, în fizic cât și în format mixt; Ședințele în format fizic se pot desfășura la sediul Consiliului Județean Constanța din  Municipiul Constanța, B-dul Tomis, nr.51, camera 341. 

– Se pot formula şi depune amendamente cu privire la aceste proiecte de hotărâre în scris pe  adresa de e-mail a Consiliului Judeţean Constanţa (presedinte@cjc.ro), a Secretarului General  al Județului (secretar@cjc.ro) sau la sediul Consiliului Judeţean Constanţa din b-dul Tomis  nr.51. 

Art.4. Proiectele ce fac obiectul ordinii de zi vor avea avizele cu caracter consultativ ale  comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean înainte de dezbaterea acestora în plen/începerea şedinţei. Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţa locuitorilor judeţului Constanţa prin mass  media şi prin afişarea pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Constanţa. 

Art.6. Secretarul General al Judeţului Constanţa, prin grija Direcţiei Generale de Administraţie  Publică şi Juridică, comunică prezenta dispoziţie Prefectului Judeţul Constanţa, în conformitate cu  articolul 197 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

 Constanța, 25.10.2023 

 Contrasemnează: Președinte, Secretar General al Județului,  Mihai Lupu Nesrin Geafar

 Proiectele ordinii de zi – Anexă la Dispoziţia nr.432 din 25.10.2023 privind convocarea  Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţa ordinară pentru data de 31.10.2023, ora 10,00. 

 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Constanța din data  de 20.09.2023 . 
 2. Proiecte de hotărâri 

  

 1. Proiect de hotărâre nr.191/02.10.2023 privind aprobarea Regulamentului privind asocierea Județului  Constanța – Consiliul Județean Constanța cu unele unități administrativ teritoriale din județul Constanța  în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public pe anul 2024. 

Inițiator, Grupul consilierilor județeni USR 

(Susține Grupul consilierilor județeni USR). 

 1. Proiect de hotărâre nr.216/02.10.2023 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean  Constanța în Consiliul de administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Albatros”  Constanța, pentru anul școlar 2023-2024. 

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu 

(Susține Director Executiv – Direcția de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilor de Sănătate,  Sport și Învățământ, Martin Oana Aurora). 

 1. Proiect de Hotărâre nr.217/02.10.2023 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean  Constanța în cadrul Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității la Centrul Școlar pentru Educație  Incluzivă „ Albatros” Constanța, pentru anul școlar 2023 – 2024. 

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu 

(Susține Director Executiv – Direcția de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilor de Sănătate,  Sport și Învățământ, Martin Oana Aurora). 

 1. Proiect de Hotărâre nr.218/02.10.2023 privind repartizarea unui spațiu cu destinația locuință de serviciu  către Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei Constanța și actualizarea Anexei nr.2 la  H.C.J.C. NR.254/2014. 

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu 

(Susține Director General Adjunct – Direcția Generală Administrarea Domeniului Public și Privat – Autoritatea Județeană de Transport, Cristian Hagea). 

 1. Proiect de Hotărâre nr.219/11.10.2023 privind aprobarea contului de execuție al bugetului Județului  Constanța și al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe trimestrul III 2023. Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu 

(Susține Director General – Direcția Generală Economico-Financiară, Emilia Georgeta Țuțui). 

 1. Proiect de Hotărâre nr.220/16.10.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul  2023 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftizilologie Constanța. 

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu 

(Susține Director Executiv – Direcția de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilor de Sănătate,  Sport și Învățământ, Martin Oana Aurora).

 1. Proiect de Hotărâre nr.221/18.10.2023 privind modificarea componenței Comisie pentru Protecția  Copilului Constanța, până la data de 31.12.2023. 

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu 

 (Susține Secretar General la Județului, Nesrin Geafar). 

 1. Proiect de Hotărâre nr.222/18.10.2023 privind emiterea acordului Consiliului Județean Constanța  Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța în vederea realizării lucrărilor „Construire împrejmuire  teren (refacere gard)”. 

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanța, Mihai Lupu 

(Susține Arhitect Șef – Direcția Generală Tehnică, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Alexandru  Gabriel Bîrcă). 

 1. Proiect de hotărâre nr.223/18.10.2023 privind trecerea unor bunuri imobile, situate pe raza teritorială a  U.A.T. Oraș Eforie, județul Constanța, din domeniul public al U.A.T. Județul Constanța în domeniu  public al U.A.T. Oraș Eforie.  

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanța, Mihai Lupu 

(Susține Arhitect Șef – Direcția Generală Tehnică, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Alexandru  Gabriel Bîrcă). 

 1. Proiect de hotărâre nr.224/18.10.2023 privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a  Regulamentului de Organizare și Funcționare de la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța. Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu 

(Susține Director General – Direcția de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate Caterinici Monica Cristina). 

 1. Proiect de hotărâre nr.225/18.10.2023 privind modificarea Listei de Investiții pe anul 2023, pentru  Biblioteca Județeană „I.N.Roman” Constanța. 

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu 

(Susține Director General – Direcția de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate Caterinici Monica Cristina). 

 1. Proiect de hotărâre nr.226/19.10.2023 privind emiterea acordului Consiliului Județean Constanța pentru  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului în vederea dezmembrării în 2 loturi a  Centrului de Îngrijire și Asistență Poarta Albă.  

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanța, Mihai Lupu 

(Susține Arhitect Șef – Direcția Generală Tehnică, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Alexandru  Gabriel Bîrcă). 

 1. Proiect de hotărâre nr. 228/19.10.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI  aferenți proiectului „Reabilitarea și modernizarea drumurilor județene DJ226A Tronsonul  DN22/Tariverde – Cogealac și DJ226B Tronsonul Cogealac – Grădina – Pantelimon – DN2A/Crucea”.  Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu  

(Susține Director General – Direcția Generală de Proiecte, Georgescu Elena)

 1. Proiect de hotărâre nr. 229/19.10.2023 privind aprobarea Acordului de parteneriat între Agenția pentru  Dezvoltare Regională Sud-Est și UAT Județul Constanța pentru proiectul „Eficiență Energetică pentru  Clădiri Publice din Regiunea Sud-Est (SEEE-PB)” finanțat prin Instrumentul financiar ELENA (European  Local ENergy Assistance – Asistență locală Europeană pentru Energie) – Programul Orizont 2020. 

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu  

(Susține Director General – Direcția Generală de Proiecte, Georgescu Elena) 

 1. Proiect de hotărâre nr. 230/19.10.2023 privind aprobarea Actului Adițional nr.4 la Acordul de  parteneriat între Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est și UAT Județul Constanța pentru proiectul  „Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare  2021-2027 pe domeniile: infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau  drumuri de legătură, infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu  potențial turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare)”. 

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu  

 (Susține Director General – Direcția Generală de Proiecte, Georgescu Elena) 

 1. Proiect de hotărâre nr. 231/19.10.2023 privind aprobarea proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale  didactice și echipamente digitale pentru CSEI Albatros, CSEI Delfinul, CSEI Maria Montessori și Centrul  Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța în vederea îmbunătățirii actului educațional”,  cod F-PNRR-Dotări-2023-1998 și a cheltuielilor aferente. 

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu  

(Susține Director General – Direcția Generală de Proiecte, Georgescu Elena) 

 1. Proiect de hotărâre nr. 232/20.10.2023 privind modificarea Articolului nr.10 punctul (2), Articolului  nr.15 punctul (1) și Anexei nr.3 din Contractul de delegare nr.29469/21.08.2023. 

 Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu 

(Susține Director General – Drumuri Județene Constanța SA, Zagon Răzvan Gabriel) 

 1. Proiect de hotărâre nr. 233/20.10.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF  aferenți obiectivului: „Construire terasă acoperită, cu închideri perimetrale glisante, în vecinătatea  spațiului comercial existent în Pavilionul Expozițional Constanța”. 

 Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu 

(Susține Director General Adjunct – Direcția Generală Administrarea Domeniului Public și Privat – Autoritatea Județeană de Transport, Cristian Hagea). 

 1. Proiect de hotărâre nr. 234/20.10.2023 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pe anul  2023, de la Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de mare”. 

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu 

(Susține Director General – Direcția de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate Caterinici Monica Cristina). 

 1. Proiect de hotărâre nr. 235/23.10.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei  de investiții pe anul 2023, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța.  Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu 

(Susține Director Executiv – Direcția de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilor de Sănătate,  Sport și Învățământ, Martin Oana Aurora).

 1. Proiect de hotărâre nr. 236/24.10.2023 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, a Listei  de Investiții și a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2023, pentru Centrul Cultural Județean  Constanța „Teodor T. Burada”. 

 Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu (Susține Director General – Direcția de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate Caterinici Monica Cristina). 

 1. Proiect de hotărâre nr. 237/24.10.2023 privind numirea administratorilor provizorii ai Societății  „DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A.” 

 Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu 

 (Susține Director General – Drumuri Județene Constanța SA, Zagon Răzvan Gabriel).

Convocarea Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţă ordinară, pentru data de 31.10.2023, ora 10.00

You may also like

article-image
Administrație

Primăria Valu lui Traian – Anunț etapa 2 PUZ

În conformitate cu prevederile Horărârii nr. 163/18.06.2014, privind aprobarea ”Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului”, aducem la cunoștință vecinilor de teren și publicului interesat,...