gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Negru Vodă – Informare concurs de angajare

Avatar photo by

Primăria orașului Negru Vodă, organizează concurs de recrutare în conformitate cu H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de conducere de Șef S.V.S.U., nivel studii – medii, din cadrul compartimentului Situații de Urgență și Protecție Civilă.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi / 40 ore pe saptămână pe perioadă nedeterminată.

Documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.

Relații suplimentare se pot obține zilnic între orele 8:00 – 16:00 La Sediul Primariei oraș Negru – Vodă din Localitatea Negru – Vodă, Str. Șos. Mangaliei, nr.13, jud.Constanța, Serviciul Economic și resurse umane, tel; 0241780195 – 118.

Persoana de contact :Secretarul Comisiei de concurs: Medeleanu Paula, Funcția pubică deținută:Consilier Superior, adresa e-mail :medeleanupaula@yahoo.com, telefon mobil: 0742154410.

1. Condițiile generale de participare sunt următoarele:

– în conformitate cu Legea nr. 53/2003, republicată,cu modificările și completările ulterioare și cerințele specifice prevăzute la art. 542, alin (1) și (2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 – privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

2. Condiții specifice de participare stabilite pe baza fișei postului sunt:

– sudii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
– Certificat de absolvire la programul de specializare pentru ocupația de Șef serviciu voluntar – privat pentru situații de urgență – cod COR 541901.
– apt din punct de vedere fizic, medical și psihologic pentru funcția de Șef S.V.S.U.
– cunoștințe de operare PC – nivel mediu
– permis de conducere categoria B
– vechime în specialitatea studiilor – nu este necesară

Bibliografia/ tematica concursului pentru ocuparea postului contractual vacant, pe perioadă nedeterminată, șef SVSU – poziția în COR –cod 541901, din cadrul compartimentului SVSU al orașului Negru Vodă, județul Constanța.

1.Constitutia României;
– cu tematica: Titlul II: Drepturile si indatoririle fundamentale; Capitolul II: Drepturile si libertătile fundamentale; Capitolul III: Tndatoririle fundamentale; Capitolul V:Administratia publică; Sectiunea Administratia publica locale.
2.OUG 57/2019 – Codul Administrativ;
– cu tematica: TITLUL III: Personalul contractual din autorităţile si institutiile publice ; Partea a VII -a:
– cu tematica : Răspunderea administrativă.
3.Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 (*republicată*)privind apărarea impotriva incendiilor;
– cu tematica: Capitolul II: Obligatii privind apărarea impotriva incendiilor Sectiunea a 2-a: Obligaţiile Consiliului local si ale Primarului .
4.0rdin nr. 75 din 27 iunie 2019 pentru aprobarea Criteriilor de performantă privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare si a serviciilor private pentru situatii de urgentă;
– cu tematica: Capitolul II : Criterii specifice pentru serviciile voluntare
5.Hotărâea nr. 642 din 29 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unitătilor administrativ-teritoriale, institutiilor publice și operatorilor economici din punct de vedere al protectiei civile, in funcţie de tipurile de riscuri specifice;
– cu tematica: Anexa: Criterii de clasificare a unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice si operatorilor economici din punct de vedere al protectiei civile, in funcţie de tipurile de riscuri specifice
6.Legea nr. 481 din 8 noiembrie 2004 (*republicată) privind protectia .
– cu tematica: Capitolul III: Drepturile şi obligatiile cetătenilor; Capitolul IV: Atributii Si obligatii privind protectia civilă; Capitolul VI: Protectia populaţiei si a bunurilor materiale;
7.0rdin nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare impotriva incendiilor .
– cu tematica: Capitolul II: Organizarea si desfăsurarea activitătii de apărare impotriva incendiilor; Capitolul IV: Norme generale de apărare impotriva incendiilor la exploatarea construcţiilor, instalatiilor si amenajărilor; Capitolul VI; Planificarea si executarea exercitiilor privind modul de acţiune in caz de incendiu; Capitolul VII: Controlul respectării normelor de apărare impotriva incendiilor .
8.Hotărârea nr. 1.579 din 8 decembrie 2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgentă voluntare .
– cu tematica: Capitolul II: Conditii de Incadrare a personalului voluntar; Capitolul Ill: Contractul de voluntariat; Capitolul IV: Drepturi si obligatii ; Capitolul V: incetarea contractului de voluntariat.

Dosarele de înscriere la concursul de ocupare a funcței de execuție vacante de Șef S.V.S.U., se vor depune în termen de 10 de zile lucrătoare de la data publicării anunțului pe portalul : posturi .gov.ro prin intermediul adresei de e-mail posturi @gov.ro cu respectarea termenelor prevăzute la alin. (1) în data de 17.10.2023, pe pagina de internet și la avizierul Primăriei Negru – Vodă conform conform art.18, alin.(2) , alin. (3) și (4)din H.G. nr. 1336/2022, din 18.10.2023 – 31.10.2023,ora 16.00 și trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

Calendarul de desfășurare a concursului este:

– perioada de depunere a dosarelor: 18.10.2023 – 31.10.2023,ora 16.00 la Sediul Primariei oraș Negru – Vodă, localitatea Negru – Vodă, jud. Constanța.
1. selecția dosarelor de concurs în data de 03.11.2023 – 06.11.2023.
2. afișarea rezultatelor selecției dosarelor în data de 03.11.2023 ,ora 14.00.
3. proba scrisă în data de 09.11.2023, ora 10:00 la sediul Primăriei orașului Negru Vodă.
4. interviul în data de 13.11.2023, ora 14:00 la sediul Primăriei orașului Negru Vodă.

– Prevederile legale din H.G. nr. 1336/2022 cu privire la termenele de afisare a rezultatelor probelor de concurs, de depunere și afișare a contestațiilor precum și de afișare a rezultatelor finale:
– Art. 47,alin.(3) – comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se realizează prin afișare la sediu și pe pagina de internet a primăriei, după caz, în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei și conține atât punctajul obținut, cât și mențiunea „admis” sau „respins” , după caz.
– Art. 53 -După afișarea rezultatelor fiecărei probe,candidații nemulțumiți pot depune contestatie în cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului fiecarei probe.
– Art. 56 -,alin. (2 )– Comunicarea rezultatelor contestațiilor depuse se realizează prin afisare la sediul Primăriei orașului Negru Vodă și pe pagina de internet a acesteia.
– Art. 56 -,alin. (3 )– Rezultatele finale se afișează la sediul Primăriei orașului Negru Vodă și pe pagina de internet a acesteia, în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor soluționării contestațiilor pentru ultima probă, prin specificarea mențiunii „admis” sau „respins”.
– Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați „admiși” la etapa precedentă.

Primăria Negru Vodă – Informare concurs de angajare

You may also like