gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Mangalia – CONCESIONARE PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A IMOBILULUI TEREN INTRAVILAN ȘI CONSTRUCȚIE GRĂDINA DE VARĂ VENUS

Avatar photo by

ANUNȚ LICITAȚIE PRIVIND CONCESIONAREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A IMOBILULUI TEREN INTRAVILAN ȘI CONSTRUCȚIE GRĂDINA DE VARĂ VENUS SITUATĂ ÎN LOC. VENUS, STR. IULIU MANIU, NR. 5, JUD. CONSTANȚA

  1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Municipiul Mangalia, Șoseaua Constanței nr.13, Mangalia, judeţul Constanța, CIF 4515255, telefon 0241751060, fax 0241755606, email secretariat@primaria.mangalia.ro
  2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:  imobilul teren intravilan și construcție Grădina de Vară Venus situată în Loc. Venus, str. Iuliu Maniu, nr. 5, jud. Constanța, în suprafață de 1.488 mp din acte (1.453 mp din măsurători) „GRĂDINA SPECTACOL CINEMATOGRAF VENUS” identificat prin nr. cadastral 112343-C1 și nr. carte funciară 112343, aparținând domeniului public al municipiului Mangalia, în vederea desfășurării unor evenimente cultural-artistice în aer liber, în conformitate cu H.C.L nr. 149/29.06.2023 și O.U.G. nr. 57/ 03. 07. 2019
  3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Documentația se poate obține fizic de la Compartimentul Informare Cetățeni sau online, transmisă la adresa de email specificată în cererea persoanei interesate.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar pe suport de hârtie din documentaţia de atribuire: Biroul Registratură Informații Cetăteni din cadrul autoritații contractante a Municipiului Mangalia, Șoseaua Constanței nr. 13, județul Constanța.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 200 lei/ exemplar, se achită în numerar la casieria Municipiului Mangalia sau în contul RO78TREZ23321360250XXXXX – CIF 4515255 Municipiului Mangalia, Trezoreria Mangalia.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 7/11/2023, ora 16:00.

  1. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 21/11/2023, ora 16:00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Municipiul Mangalia, Șoseaua Constanței nr. 13, Biroul Registratură Informații Cetățeni.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar original, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior.

  1. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 23/11/2023, ora 13:00, la sediul Municipiului Mangalia, Șoseaua Constanței nr. 13, sala de consiliu.
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Constanța, Constanța, str. Traian nr.31, jud. Constanța, telefon 0241606597, fax 0241617413, e-mail: tr-ct-contecios-reg@just.ro
  3. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 09.10.2023.                              Primăria Mangalia – CONCESIONARE PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A IMOBILULUI TEREN INTRAVILAN ȘI CONSTRUCȚIE GRĂDINA DE VARĂ VENUS

You may also like