gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Valu lui Traian – Informare convocator şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian

Avatar photo by

Primarul comunei Valu lui Traian Florin Mitroi, convoacă şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanţa, în conformitate cu prevederile art.133 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările uterioare, în data de 13.10.2023, ora- 12,00, ce va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local.

Proiectul ordinii de zi este compus din urmatoarele puncte :

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr.102/25.04.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valu lui Traian şi din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, începând cu data de 01.05.2023.
Iniţiator- primar FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (2) și C(3)
2. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Valu lui Traian, a unui teren situat în intravilan.
Iniţiator- Primar MITROI FLORIN
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(5).
3. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Valu lui Traian cu privire la aprobarea disponibilităţii terenului în suprafață de 30,8 m.p. ce face parte din domeniul public al comunei Valu lui Traian, situat la intersecţia străzii Soarelui, cu str.Măceşului, în vederea amplasării unui post de transformare în anvelopă de beton de către S.C.”E- DISTRIBUŢIE DOBROGEA S.A. Constanţa.
Iniţiator- Primar MITROI FLORIN
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(5)
4. Proiect de hotărâre privind desemnarea persoanelor ce vor reprezenta Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, în calitate de membri, în cadrul comisiei de evaluare ce va fi constituită pentru desfăşurarea licitaţiilor publice organizate pentru vânzarea /închirierea de terenuri /spaţii ce fac parte din domeniul privat sau public al comunei Valu lui Traian.
Iniţiator- primar MITROI FLORIN
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (2) și C(3).
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului de desfăşurare a activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă pe raza administrativ-teritorială a comunei VALU LUI TRAIAN, aprobat prin H.C.L. nr.188/ 05.08.2022, cu modificările și completările ulterioare.
Iniţiator- primar MITROI FLORIN
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (1) și C(3).
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui raport de evaluare asupra unui teren intravilan ce face parte din domeniul privat al comunei Valu lui Traian.
Iniţiator- Primar MITROI FLORIN
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(5).
7. Proiect de hotărâre privind desemnarea persoanelor ce vor reprezenta Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, în calitate de membri, în cadrul Consiliilor de Administrație ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat organizate pe raza comunei Valu lui Traian, pentru anul şcolar 2023-2024.
Iniţiator- primar MITROI FLORIN
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (2) și C(3).
8. Proiect de hotărâre pentru completarea art.3 din H.C.L. nr.105/19.05.2020; a art.3 din H.C.L. nr.186/ 09.09.2022 și art.3 din H.C.L. nr.262/15.10.2021.
Iniţiator- Primar MITROI FLORIN
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(5).
9. Proiect de hotărâre privind numirea doamnei Costache Ionela-Marinela în funcția de director al Clubului Sportiv ”VOINȚA VALU LUI TRAIAN” și desemnarea persoanelor ce vor reprezenta Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, în calitate de membri, în cadrul Consiliului de Administrație al Clubului Sportiv ”VOINȚA VALU LUI TRAIAN”.
Iniţiator- Primar MITROI FLORIN
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (2) și C(4).
10. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului și Compartimentului After School.
Iniţiator- primar MITROI FLORIN
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (2) și C(3).
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL pe anul 2023, aprobat prin H.C.L. nr.5/ 20.01.2023, cu modificările ulterioare.
Iniţiator- primar MITROI FLORIN
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (1); C (2); C (3); C(4) și C(5).
12. Proiect de hotărâre privind împuternicirea primarului comunei Valu lui Traian cu încheierea și semnarea contractelor de asistență/reprezentare juridică ce se vor încheia în scopul apărării intereselor unității administrativ teritoriale Comuna Valu lui Traian și ale autorităților administrației publcie locale.
Iniţiator- primar MITROI FLORIN
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C(3).
13 Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al comunei Valu lui Traian, pe anul 2023, aprobat prin H.C.L. nr. 17/20.01.2023, cu modificările și completările ulterioare.
Iniţiator- primar FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(5)

14. DIVERSE
– Raport trim. III Registrul Agricol.

Primăria Valu lui Traian – Informare convocator şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian

You may also like

article-image
Administrație

Primăria Topalu – Informare proiect ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unității de învățământ preuniversitar la nivelul comunei Topalu, județ Constanța- Școala Gimnazială nr. 1 Topalu din comuna Topalu ”

Comuna Topalu  anunţă demararea proiectului ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unității de învățământ preuniversitar la nivelul comunei Topalu, județ Constanța– Școala Gimnazială nr. 1 Topalu din comuna Topalu ”, cod...