gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Corbu – Informare licitație publică pentru închirierea unui spațiu cu destinația de farmacie

Avatar photo by

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Corbu, str. Principală, nr. 38, Corbu, judeţul Constanta, telefon 0241765100, email office@primariacorbu.ro
2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: spațiul cu destinația de ”Farmacie” în suprafață totală de 66,20 mp din cadrul imobilului ”Dispensar uman Corbu”, situat pe str. Principală nr. 82, comuna Corbu, județul Constanța, aparținând domeniului public al comunei Corbu. Închirierea se face în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019, ale H.C.L. nr. 121 din 21.09.2023.
3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini
3.1. Modalitatea sau modălitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: prin cerere scrisă de la sediul Comunei Corbu, Compartiment Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Registrul Agricol și Cadastru
3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartiment Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Registrul Agricol și Cadastru din cadrul Comunei Corbu, str. Principală, nr. 38, localitatea Corbu, comuna Corbu, județul Constanța.
3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 150 lei, sumă ce se achită la casieria Comunei Corbu.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 19.10.2023, ora 12.30
4. Informații privind ofertele: –
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 26.10.2023, ora 12.30
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Corbu, Compartiment Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Registrul Agricol și Cadastru, str. Principală, nr. 38, localitatea Corbu, comuna Corbu, județul Constanța.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar
5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 30.10.2023, ora 11.00, în sala de ședințe a Primăriei comunei Corbu, din str. Principală, nr. 38, localitatea Corbu, comuna Corbu, județul Constanța.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Constanţa, Secția Contencios şi Administrativ Fiscal cu sediul în municipiul Constanţa, strada Traian, nr.31, judeţul Constanţa, telefon/fax:0241582563, e-mail:tr-ct-contencios-reg@just.ro.

Primăria Corbu – Informare licitație publică pentru închirierea unui spațiu cu destinația de farmacie

You may also like