gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Ovidiu scoate la licitație în vederea vânzării un număr de 10 terenuri aflate în proprietatea privată a orașului

Avatar photo by

ANUNȚ DE INTERES GENERAL !

Consiliul Local al orașului Ovidiu, în baza HCL nr.118/20.06.2023 și HCL Ovidiu nr. 122/20.06.2023, anunță vânzarea, prin licitație publică deschisă (cu strigare) ce va fi înregistrată video integral, a unui număr de 10 terenuri intravilane, situate în orașul Ovidiu, cartier Tineretului, jud. Constanta, după cum urmează:

1. Teren în suprafaţă de 294 mp, str. Lunii nr. 21
2. Teren în suprafaţă de 294 mp, str. Stelelor nr. 7
3. Teren în suprafaţă de 294 mp, str. Stelelor nr. 25
4. Teren în suprafaţă de 284 mp, str. Belvedere nr. 36
5. Teren în suprafaţă de 294 mp, str. Lunii nr. 36
6. Teren în suprafaţă de 294 mp, str. Lunii nr. 30
7. Teren în suprafaţă de 294 mp, str. Norilor nr. 6
8. Teren în suprafaţă de 294 mp, str. Norilor nr. 8
9. Teren în suprafaţă de 300 mp, str. Soarelui nr. 16
10. Teren în suprafaţă de 300 mp, str. Soarelui nr. 26

Prețul pentru procurarea unui caiet de sarcini este de 20 lei, taxa de participare este de 500 lei și garanția de participare la licitație este de 10 % din valoarea totală a terenului ca preț de pornire și se vor achita direct la casieria Primăriei Ovidiu sau în contul Consiliului local al orașului Ovidiu (cod fiscal 4301359) deschis la Trezoreria mun. Constanța (detalii conturi bancare la tel 0241.255.340, int. 126 – birou contabilitate).

Actele doveditoare privind calitățile și capacitățile ofertantilor:
• pentru persoane fizice :
– copie carte de identitate;
– certificat de atestare fiscală (privind achitarea obligatiilor fiscale la bugetul de stat), eliberat de organul fiscal competent cu cel mult 30 de zile inainte de data licitaţiei, în original sau copie legalizată,
– certificat de atestare fiscală (privind achitarea taxelor si impozitelor locale), eliberat de serviciul de taxe şi impozite cu cel mult 30 de zile inainte de data licitaţiei, în original sau copie legalizată;
– adeverinta de venit pentru ultimele 12 luni anterioare depunerii ofertei;

• pentru persoane juridice :
– copie de pe certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comeţului;
– certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, în original sau copie legalizată;
– certificat de atestare fiscală (privind achitarea obligatiilor fiscale la bugetul de stat), eliberat de organul fiscal competent cu cel mult 30 de zile inainte de data licitaţiei, în original sau copie legalizată,
– certificat de atestare fiscală (privind achitarea taxelor si impozitelor locale), eliberat de serviciul de taxe şi impozite cu cel mult 30 de zile inainte de data licitaţiei, în original sau copie legalizată;
– copie a bilanţului anului precedent şi recipisa de predare la Administraţia Finanţelor Publice sau copie dupa ultima balanta contabila, din luna precedenta depunerii ofertei.

• pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale sau intreprinderi familiale:
– copie de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire;
– certificat de atestare fiscală (privind achitarea obligatiilor fiscale la bugetul de stat), eliberat de organul fiscal competent cu cel mult 30 de zile inainte de data licitaţiei, în original sau copie legalizată,
– certificat de atestare fiscală (privind achitarea taxelor si impozitelor locale), eliberat de serviciul de taxe şi impozite cu cel mult 30 de zile inainte de data licitaţiei, în original sau copie legalizată;
– dovada venitului net realizat pe anul precedent (adeverinţe de venit sau orice alt document din care rezultă venitul net realizat);

• Data limită de depunere a ofertelor este 31.08.2023, ora 16.00.
• Data limită pentru solicitare de clarificări este 24.08.2023 ora 16:00.
• Licitația se va desfășura în data de 01.09.2023, ora 10.00, la Centrul Cultural ,,Elena Roizen’’, oraș Ovidiu
• Prezența ofertanților este obligatorie la data deschiderii licitației sau prin reprezentant împuternicit cu procură notarială
• Loturile adjudecate se vor achita integral ( NU ÎN RATE ) în maxim 30 de zile de la adjudecare.

You may also like