gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Valu lui Traian – Convocator ședință ordinară CL 21.08.2023

Avatar photo by

Primarul comunei Valu lui Traian Florin Mitroi, convoacă şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanţa, în conformitate cu prevederile art.133 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările uterioare, în data de 21.08.2023, ora- 12,00, ce va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local.

Proiectul ordinii de zi este compus din urmatoarele puncte :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Valu lui Traian, judeţul Constanţa în anul 2023.
Iniţiator- Primar MITROI FLORIN
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (2) și C(3).
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr.301/28.12.2022 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Valu lui Traian, a unor terenuri situate în intravilan.
Iniţiator- Primar MITROI FLORIN
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(5).

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui raport de evaluare asupra unui teren intravilan ce fac parte din domeniul privat al comunei Valu lui Traian.
Iniţiator- primar FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(5).
4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al comunei Valu lui Traian, pe anul 2023, aprobat prin H.C.L. nr. 17/20.01.2023, cu modificările și completările ulterioare.
Iniţiator- primar FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(5)
5. Proiect de hotărâre privind renunțarea la vânzarea terenului intravilan situat în comuna Valu lui Traian, str. Tineretului nr.2 A, aprobată prin H.C.L. nr.292/19.11.2021.
Iniţiator- primar FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(5).
6. Proiect de hotărâre privind desemnarea persoanelor ce vor reprezenta Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, în calitate de membri, în cadrul Consiliilor de Administrație ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat organizate pe raza comunei Valu lui Traian, pentru anul şcolar 2023-2024.
Iniţiator- primar FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (2) și C(4).
7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Valu lui Traian în Comisiile de Evaluare şi Asigurare a Calităţii, înfiinţate la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat organizate pe raza comunei Valu lui Traian, pentru anul şcolar 2023-2024
Iniţiator- primar FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (2) și C(4).
8. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru vânzarea construcţiei realizată pe terenul, lot 284, în suprafață de 452 m.p., situat în comuna Valu lui Traian, str. Valul de Piatră, atribuit în folosință gratuită, doamnei Constantin Gina.
Iniţiator- primar FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(5).
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL pe anul 2023, aprobat prin H.C.L. nr. 5/ 20.01.2023, cu modificările ulterioare.
Iniţiator- primar MITROI FLORIN
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (1); C (2); C (3); C(4) și C(5).

10. DIVERSE:
– Cererea nr.17.105/03.08.2023 privind acordul Consiliului Local pentru desființare imobile: C1, C2, C3 și C4 existente pe terenul situat în comuna Valu lui Traian, str. Platanului nr.23;

Legenda:
C (1) – Comisia pentru agricultura, protecţia si refacerea mediului, turism, servicii comunitare de utilitate publica si comert ;
C (2) – Comisia pentru munca, protectie sociala, protectie copii, apararea ordinii si linistii publice, situatiile de urgenta ;
C (3) – Comisia pentru buget-finanţe, activităţie conomico-financiare, administraţie publică locală, juridic, disciplină, relaţii cu cetăţenii ;
C (4) – Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, tineret şi sport, activităţi social-culturale, culte, probleme ale minorităţilor;
C (5) – Comisia pentru administrarea domeniului public şiprivat, amenajarea teritoriului şi urbanism.

Primăria Valu lui Traian – Convocator sedinta ordinara CL 21.08.2023

You may also like