gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Seimeni – Informare proiect „Reabilitarea amenajării de irigații Seimeni, județul Constanța”

Avatar photo by

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a adoptat decizia nr. 1514/C3/1553 la contestația nr. 650/07.06.2023, formulată de Olt Proiect Slatina SRL, cu sediul în municipiul Slatina, reprezentată legal de administrator Necula Andrei-Cristian.

Contestația vizează adresa nr. 11760/31.05.2023, privind comunicarea rezultatului procedurii pentru lotul II – „Reabilitarea amenajării de irigații Seimeni, județul Constanța”, document emis de către Agenția Națională de Imbunătățiri Funciare, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de licitație deschisă, derulată online, pe loturi, în vederea atribuirii contractului având ca obiect: „P9 – 3 loturi – Elaborarea documentațiilor tehnicoeconomice fazele: DALI (inclusiv Expertiză Tehnică (inclusiv realizarea studiilor de teren, a documentațiilor necesare obținerii avizelor/acordurilor legale) pentru obiectivele de investiții:”, cod CPV 79930000-2, anunț de participare CN1049668/23.11.2022.

Firma constestatoare asolicitat următoarele: anularea adresei nr. 11760/31.05.2023, precum și a tuturor actelor subsecvente emiterii adresei atacate; obligarea Autorității Contractante să reevalueze oferta subscrisei și obligarea Autorității Contractante la plata cheltuielilor generate de soluționarea acestei contestații.

CNSC a admis contestația depusă de Olt Proiect Slatina SRL în contradictoriu cu autoritatea contractantă Agenția Națională de Imbunătățiri Funciare, și, pe cale de consecință, anulează în parte raportul procedurii de atribuire și actele subsecvente, în ceea ce privește oferta Olt Priect Slatina SRL, depusă pentru Lotul II, și obligă autoritatea contractantă la reevaluarea ofertei Olt Proiect Slatina SRL, depusă pentru Lotul II, de la etapa de verificare a propunerii financiare aferente, cu respectarea documentației de atribuire, a prevederilor legale și a motivării aferente prezentei în termen de 10 zile de la comunicare.

Obligă autoritatea contractantă la plata cheltuielilor de soluționare către contestator, în cuantum de 2000 lei.

Decizia este obligatorie. Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 10 zile de la comunicare.

Primăria Seimeni – Informare proiect „Reabilitarea amenajării de irigații Seimeni, județul Constanța”

You may also like