gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Hârșova – Informare concurs angajare pentru proiect ” Incluziune și sănătate în PORT (Hârșova) prin educație, arte și sport”

Avatar photo by

Primăria Oraș Hârșova, cu sediul în localitatea Hârșova, str. Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1, județul Constanța, în calitate de beneficiar în cadrul proiectului ” Incluziune și sănătate în PORT (Hârșova) prin educație, arte și sport”, cod PN 1038, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 în conformitate cu atribuțiile proiectului organizează concurs de recrutare și selecție pentru angajarea pe perioadă determinată a următoarelor tipuri de experți în vederea implementării proiectului:

Nr.

Crt.

Denumirea postuluiNr. posturiNorma de lucruDurata contractului

(luni)

Cerințe minime de selecție(calificare, experiență și abilități necesare postului)
1.Medic școlar 

1

 

4 ore pe zi

 

5 luni

– Nivelul studiilor: Studii de specialitate;

– Experiență specifică: minim un an

2.Expert implementare medicina școlară 

1

 

2 ore pe zi

 

5 luni

– Nivelul studiilor: Studii de specialitate;

– Experiență specifică: minim un an

3.Asistent implementare campanii 

1

 

3  ore pe zi

 

5 luni

– Nivelul studiilor: Studii medii;

– Experiență specifică: nu este necesar

4.Asistent medicină școlară 

1

 

2 ore pe zi

 

5 luni

– Nivelul studiilor: Studii de specialitate;

– Experiență specifică: minim un an

Pentru a participa la concursul organizat în vederea  ocupării  posturilor contractuale vacante sau temporar vacante candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin H.G. nr1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

  1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
  5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va desfășura în data 18.08.2023, proba interviu, începând cu orele 11,00 la sediul Primăriei Oraș Hârșova str. Piața 1 Decembrie 1918 nr.1, jud. Constanța.

Etapele desfășurării concursului sunt prevăzute în Calendarul privind desfășurarea acestuia  astfel:

– 31.07.2023 – selecția  dosarelor;

– 18.08.2023 –  proba interviu  ora 11,00 ;

Relații suplimentare la Compartimentul Salarizare și Resurse Umane din cadrul Primăriei Oraș Hârsova , dna  Nicoleta Toader, tel. 0241/870.300 int.123.

Primăria Hârșova – Informare concurs angajare pentru proiect ” Incluziune și sănătate în PORT (Hârșova) prin educație, arte și sport”

You may also like