gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Corbu – Informare vânzare prin licitație publică un teren intravilan

Avatar photo by

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Corbu, str. Principala, nr. 38, Corbu, judeţul Constanta, telefon 0241765100, fax 0241765100, email office@primariacorbu.ro
2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut:
Teren cu suprafața de 2001 mp, număr cadastral 117515, CF nr. 117515 ce aparține domeniului privat al Comunei Corbu, situat în intravilanul comunei Corbu, str. Morii, nr. 1M, lot 10, sat Corbu 2.Teren cu suprafața de 2000 mp, număr cadastral 117512, CF nr. 117512 ce aparține domeniului privat al Comunei Corbu, situat în intravilanul comunei Corbu, str. Morii, nr. 1L, Lot 9, sat Corbu. Vânzarea se face conform OUG nr. 57/2019, ale H.C.L. nr. 76 din 30.06.2023.
3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini
3.1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: prin cerere scrisă de la sediul Comunei Corbu, Compartiment Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Registrul Agricol și Cadastru
3.2 Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartiment Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Registrul Agricol și Cadastru din cadrul Comunei Corbu, str. Principală, nr. 38, localitatea Corbu, comuna Corbu, judetul Constanța.
3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 150 lei, sumă ce se achită la casieria Comunei Corbu sau prin virament în contul comunei Corbu, cod fiscal 4707714, RO46TREZ23121360206XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Constanța.
3.4 Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 18/08/2023, ora 12.30
4. Informații privind ofertele: conform caietului de sarcini
4.1 Data-limită de depunere a ofertelor: 25/08/2023, ora 12.30
4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Corbu, Compartiment Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Registrul Agricol și Cadastru, str. Principală, nr. 38, localitatea Corbu, comuna Corbu, judetul Constanța.
4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: într-un singur exemplar, într-un plic sigilat
5. Data și locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 28/08/2023, ora 11.00 în sala de ședințe a Comunei Corbu din str. Principală, nr. 38, sat Corbu, comuna Corbu, județul Constanța.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Constanţa, Secția Contencios şi Administrativ Fiscal cu sediul în municipiul Constanţa, strada Traian, nr.31, judeţul Constanţa, telefon/fax:0241582563, e-mail: tr-ct-contencios-reg@just.ro

Primăria Corbu – Informare vânzare prin licitație publică un teren intravilan

You may also like