gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Consiliul Județean Constanța în sedință ordinară pentru data de 28.06.2023, ora 13:00

Avatar photo by

Dispoziţia nr.244
privind convocarea Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţă ordinară
pentru data de 28.06.2023, ora 13,00
Lupu Mihai, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa,
În conformitate cu dispozițiile art.137,178 alin.(1), 179 alin.(1) şi (2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
DISPUN:
Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Constanța în ședință ordinară pentru data de 28.06.2023, ora 13,00, şedinţă ce se va desfăşura în sistem videoconferinţă.
Art.2. Proiectele Ordinii de zi sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.3. Proiectele de hotărâre vor fi puse la dispoziţia consilierilor judeţeni prin intermediul site ului Consiliului Judeţean Constanţa la secţiunea „proiecte şedinţă CJC”;
– Proiectele de hotărâre vor fi analizate şi avizate de către Comisiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Constanţa, care se vor desfășura în sistem videoconferință, fizic/mixt conform modalității stabilite de către președinții Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Constanța.
– Se pot formula şi depune amendamente cu privire la aceste proiecte de hotărâre în scris pe adresa de e-mail a Consiliului Judeţean Constanţa (presedinte@cjc.ro), a Secretarului General al Județului (secretar@cjc.ro) sau la sediul Consiliului Judeţean Constanţa din b-dul Tomis nr.51.
Art.4. Proiectele ce fac obiectul ordinii de zi vor avea avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean înainte de dezbaterea acestora în plen/începerea şedinţei. Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţa locuitorilor judeţului Constanţa prin mass media şi prin afişarea pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Constanţa.
Art.6. Secretarul General al Judeţului Constanţa, prin grija Direcţiei Generale de Administraţie Publică şi Juridică, comunică prezenta dispoziţie Prefectului Judeţul Constanţa, în conformitate cu art.197 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.
Constanța 22.06.2023
Contrasemnează:
Președinte, Secretar General al Județului, Mihai Lupu Nesrin Geafar
Proiectele ordinii de zi – Anexă la Dispoziţia nr.244 din 22.06.2023 privind convocarea Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţa ordinară pentru data de 28.06.2023, ora 13,00.
I. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Constanța din data de 30.05.2023 .
II. Proiecte de hotărâri
1. Proiect de hotărâre nr.133/19.06.2023 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al domnului Pîrvulescu Florin, precum și vacantarea locului de consilier județean.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (Susține Geafar Nesrin, Secretar General al Județului)
2. Proiect de hotărâre nr.132/15.06.2023 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Constanța în Consiliul de Administrație al Muzeului de Artă Populară Constanța. Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanța (Susține Director Executiv Caterinici Monica Cristina, Direcția de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate)
3. Proiect de hotărâre nr.136/19.06.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Constanța pe anul 2023.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanța (Susține Director General Țuțui Emilia Georgeta, Direcția Generală Economico-Financiară)
4. Proiect de hotărâre nr.134/19.06.2023 privind rectificarea Bugetului și modificarea Listei de investiții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2023.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanța (Susține Ristea Mihaela Șef Serviciul Juridic și Contencios, persoana propusă de doamna Director General Răducu Carmen, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța).
5. Proiect de hotărâre nr.135/19.06.2023 privind modificarea bugetului total al proiectului Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanța (Susține Ristea Mihaela Șef Serviciul Juridic și Contencios, persoana propusă de doamna Director General Răducu Carmen, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța).
6. Proiect de hotărâre nr.137/20.06.2023 privind modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (Susține Gheorghe Bucur, Șef Serviciul Juridic și Contencios)
7. Proiect de hotărâre nr.138/21.06.2023 privind stabilirea prețurilor medii ale principalelor produse agricole, precum și a prețului mediu/tonă de iarbă (masă verde) obținută de pe pajiște, la nivelul județului Constanța, pentru anul 2023, începând cu 01.07.2023.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanța (Susține Director General Țuțui Emilia Georgeta, Direcția Generală Economico-Financiară)
8. Proiect de hotărâre nr.139/21.06.2023 privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Județean Constanța, membru în Consiliul de administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Albatros Constanța, pentru anul școlar 2022-2023.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanța
(Susține Director Executiv, Martin Oana Aurora, Direcția de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilor de Sănătate , Sport și Învățământ).
9. Proiect de hotărâre nr.140/21.06.2023 privind aprobarea depunerii proiectului Reabilitarea și modernizarea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Maria Montessori Constanța și a cheltuielilor aferente.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (Susține Director General Georgescu Elena, Direcția Generală de Proiecte)
10. Proiect de hotărâre nr.141/21.06.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenți proiectului Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice la obiectivele aflate în domeniul public al județului Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (Susține Director General Georgescu Elena, Direcția Generală de Proiecte)

Consiliul Județean Constanța în sedință ordinară pentru data de 28.06.2023, ora 13:00

You may also like