gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Hârșova – Informare concurs de angajare pentru proiect ”Incluziune și sănătate în PORT (Hârșova) prin educație, arte și sport”

Avatar photo by

Primăria Oraș Hârșova, cu sediul în localitatea Hârșova, str. Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1, județul Constanța, în calitate de beneficiar în cadrul proiectului ”Incluziune și sănătate în PORT (Hârșova) prin educație, arte și sport”, cod PN 1038, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 în conformitate cu atribuțiile proiectului organizează concurs de recrutare și selecție pentru angajarea pe perioadă determinată a următoarelor tipuri de experți în vederea implementării proiectului:

Nr.

Crt.

Denumirea postuluiNr. posturiNorma de lucruDurata contractului

(luni)

Cerințe minime de selecție(calificare, experiență și abilități necesare postului)
1.Medic școlar 

1

 

4 ore pe zi

 

6 luni

– Nivelul studiilor: Studii de specialitate;

– Experiență specifică: minim un an

2.Expert implementare medicina școlară 

1

 

2 ore pe zi

 

6 luni

– Nivelul studiilor: Studii de specialitate;

– Experiență specifică: minim un an

3.Asistent implementare campanii 

1

 

3  ore pe zi

 

6 luni

– Nivelul studiilor: Studii medii;

– Experiență specifică: nu este necesar

Pentru a participa la concursul organizat în vederea  ocupării  posturilor contractuale vacante sau temporar vacante candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin H.G. nr1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

  1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
  5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va desfășura în data 14.07.2023, proba interviu, începând cu orele 11,00 la sediul Primăriei Oraș Hârșova str. Piața 1 Decembrie 1918 nr.1, jud. Constanța.

Etapele desfășurării concursului sunt prevăzute în Calendarul privind desfășurarea acestuia  astfel:

– 28.06.2023 – selecția  dosarelor;

– 14.07.2023 –  proba interviu  ora 11,00 ;

Relații suplimentare la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei Oraș Hârsova , dna  Nicoleta Toader.

Primăria Hârșova – Informare concurs de angajare pentru proiect ”Incluziune și sănătate în PORT (Hârșova) prin educație, arte și sport”

You may also like