gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Proiecte de hotărâri pentru ședința ordinară a Consiliului Local Năvodari din data de 11.05.2023

Avatar photo by
 1. Proiect de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta
 2. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contului de executie bugetara pentru anul 2022
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea listei cu dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata si inregistrate la Primaria Oras Navodari, prevazute in anexa, pentru care se asigura asistenta si reprezentare de catre cabinete de avocatura
 4. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale ááAdministratieññ din aparatul de specialitate al Primarului orasului Navodari                          
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii trecerii din domeniul public al UAT Judet Constanta in domeniul public al UAT Oras Navodari a imobilelor constructii C1 si C2, situate in Navodari, zona Mamaia Sat, Plaja, Tronson 2, lot 1 (Complex Marina Regia Residence), aferente Centrului de preventie, tratament medical primar si punct salvamar – Baza B
 6. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea trecerii din domeniul privat al Orasului Navodari in domeniul public al Orasului Navodari a imobilului teren in suprafata de 550 mp, situat in Navodari, strada Apusului, cu destinatie alee de acces, identificat cu numar cadastral 120646, inscris in Cartea funciara nr. 120646/ Oras Navodari
 7. Proiect de hotarare privind declararea unor bunuri de uz si interes public local al UAT Oras Navodari
 8. Proiect de hotarare cu privire la completarea H.C.L. nr. 429/22.12.2016 privind transmiterea in administrarea unitatilor de invatamant cu personalitate juridica din orasul Navodari a imobilelor constructii si teren aferent, proprietatea publica a unitatii administrativ-teritoriale, in care isi desfasoara activitatea
 9. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea cuantumului chiriei lunare pentru locuintele destinate inchirierii, realizate de Agentia Nationala pentru Locuinte in orasul Navodari, str. Pescarusului nr. 88, bl. SP1 si bl. SP2, valabila pentru anul 2023
 10.  Proiect de hotarare cu privire la aprobarea repartizarii unei locuinte pentru tineri in regim de inchiriere, construite prin A.N.L.
 11.  Proiect de hotarare privind prelungirea conractului de inchiriere nr. 18525/06.03.2018, pentru terenul in suprafata de 12,70 mp situat in Navodari strada Randunelelor, zona bloc R7
 12.  Proiect de hotarare cu privire la prelungirea unor contracte de inchiriere pentru locuinte sociale situate in Orasul Navodari, str. Cabanei, Camin Nou si str. Sanatatii, Camin nr.1
 13.  Proiect de hotarare privind aprobarea principalelor manifestari cultural – artistice si de tineret care se vor desfasura in Orasul Navodari in anul 2023
 14.  Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2023, ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare
 15.  Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica al Politiei Locale a Orasului Navodari pe anul 2023
 16. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru stabilire reglementari urbanistice, oras Navodari, str. D25 LOT 1, LOT 1/1 cu numere cadastrale 122104 si 122105
 17. Proiect de hotarare privind aprobarea listei de prioritati pentru anul 2023 cuprinzand persoanele care vor beneficia de locuinte sociale
 18. Proiect de hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului Local Navodari nr. 335/22.12.2022 cu privire la atestarea dreptului de administrare asupra podului amplasat pe DJ226, tronson km 12+400 – km 12+800
 19. Proiect de hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului Local Navodari nr. 42/07.03.2023 cu privie la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in Navodari, strada P18 nr. 21, lot. 8, judetul Constanta
 20. Proiect de hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului Local Navodari nr. 11/02.02.2023 cu privie la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in Navodari, strada S11 nr. 23, lot. 141, judetul Constanta
 21. Proiect de hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului Local Navodari nr. 40/07.03.2023 cu privie la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in Navodari, strada S5 nr. 9, lot.162, judetul Constanta
 22. Proiect de hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului Local Navodari nr. 41/07.03.2023 cu privie la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in Navodari, strada S2 nr. 13, lot.147, judetul Constanta
 23. Proiect de hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului Local Navodari nr. 54/07.03.2023 cu privie la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in Navodari, strada S17, lot. 25, judetul Constanta
 24. Proiect de hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului Local Navodari nr. 13/02.02.2023 cu privie la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in Navodari, strada Ceferistului nr. 1, judetul Constanta
 25. Proiect de hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului Local Navodari nr. 27/02.02.2023 cu privie la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in Navodari, strada Frunzelor nr. 10, bl. 160, sc. G, adiacent ap. 121, lot 1, judetul Constanta
 26. Proiect de hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului Local Navodari nr. 12/02.02.2023 cu privie la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in Navodari, strada S17 nr. 28, lot. 9, judetul Constanta
 27. Proiect de hotarare privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 24144/24.04.2018, pentru terenul in suprafata de 19,32 mp situat in Navodari strada Randunelelor, zona bloc R3
 28. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute in favoarea E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A., pentru un teren in suprafata de 23,00 mp, situat in Navodari strada M13, identificat cu nr. cadastral 110832, pentru alimentare cu energie electrica imobil situat in Navodari , strada M10 nr. 5, judetul Constanta
 29. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute in favoarea E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A., pentru un teren in suprafata de 11,28 mp, situat in Navodari strada T4, judetul Constanta identificat cu nr. cadastral 110921, pentru intarire de retea prin inlocuire PTAB 1617 neunificat cu PTAB unificat.
 30. Proiect de hotarare privind incheierea contractului de delegare de gestiune a serviciului public de administrare, intretinere si exploatare a cimitirelor ce apartin domeniului public al Orasului Navodari
 31. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii contractului, a pretului de executie si a modelului de contract pentru executia de „LUCRARI DE REPARATII SI INTRETINERE FANTANI ARTEZIENE” de catre S.C. Termica Distributie Navodari SRL
 32. Proiect de hotarare cu privire la modificarea art. 13 din Hotararea Consiliului Local nr. 178/20.06.2022 cu privire la aprobarea caietelor de sarcini si a documentatiilor tehnico – economice pentru executia lucrarilor de reparatie a tramei stradale in Orasul Navodari
 33. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii unui teren situat in Navodari, strada P17 nr. 26 (lot 114), judetul Constanta catre concesionar, in calitate de proprietar al constructiei C1
 34. Proiect de hotarare privind aprobarea indreptarii erorii materiale in cuprinsul anexei nr. 1 la Hotararea nr. 25/02.02.2023 privitoare la aprobarea actului aditional nr. 3 la Contractul nr. 24.930/06.04.2021

Proiecte de hotărâri pentru ședința ordinară a Consiliului Local Năvodari din data de 11.05.2023

You may also like