gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Hârșova – Informare concurs de recrutare și selecție

Avatar photo by

Primăria Oraș Hârșova, cu sediul în localitatea Hârșova, str. Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1, județul Constanța, în calitate de beneficiar în cadrul proiectului ” Incluziune și sănătate în PORT (Hârșova) prin educație, arte și sport”, cod PN 1038, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 în conformitate cu atribuțiile proiectului organizează concurs de recrutare și selecție pentru angajarea pe perioadă determinată a următoarelor tipuri de experți în vederea implementării proiectului:

Nr.

Crt.

Denumirea postuluiNr. posturiNorma de lucruDurata contractului

(luni)

Cerințe minime de selecție(calificare, experiență și abilități necesare postului)
1.Medic școlar14 ore pe zi8 luni– Nivelul studiilor: Studii de specialitate;

– Experiență specifică: minim un an

2.Expert implementare medicina școlară1 2 ore pe zi8 luni– Nivelul studiilor: Studii de specialitate;

– Experiență specifică: minim un an

 

  Atribuțiile medicului școlar sunt precizate în Ordinul nr. 438/4.629/2021 emis de către Ministerul Sănătății/ Ministerul Educației privind asigurarea asistenței medicale a preșcolarilor, elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar și studenților din instituțiile de învățământ superior pentru menținerea stării de sănătate a colectivităților și pentru promovarea unui stil de viață sănătos:

  1. Medic școlar – studii de specialitate

–       Examinează toți preșcolarii din grădinițe, elevii care urmează să fie supuși examenului medical de bilanț al stării de sănătate [clasele I, a IV-a, a IX-a*) și a XII-a, ultimul an al școlilor profesionale și de ucenici;

–       Selecționează din punct de vedere medical elevii cu probleme de sănătate, în vederea referirii lor către diferite specializări;

–       Examinează elevii care urmează să participe la competiții sportive, eliberând avize în acest scop;

–       Examinează elevii și studenții care vor pleca în vacanțe în diverse tipuri de tabere (de odihnă, sportive etc.), semnând și parafând fișele medicale de tabără;

 

–       Examinează elevii și studenții care vor fi supuși imunizărilor profilactice pentru stabilirea eventualelor contraindicații medicale temporare.

  1. Expert implementare medicina școlară – studii de specialitate

       –  Coordonează activitatea pesonalului medical care își desfășoară activitatea în cabinetele școlare;

       –  Stabilește legătura între instituțiile de învățământ și cadrele medicale;

       – Informează instituțiile de învățământ cu privire la programul și activitățile desfășurate în cabinete;

        – Mobilizează beneficiariipentru activităși de educație pentru sănătate.

Pentru a participa la concursul organizat în vederea  ocupării  posturilor contractuale vacante sau temporar vacante candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin H.G. nr1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

  1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
  5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va desfășura în data 15.05.2023, proba interviu, începând cu orele 11,00 la sediul Primăriei Oraș Hârșova str. Piața 1 Decembrie 1918 nr.1, jud. Constanța.

Etapele desfășurării concursului sunt prevăzute în Calendarul privind desfășurarea acestuia  astfel:

– 28.04.2023 – selecția  dosarelor;

– 15.05.2023 –  proba interviu  ora 11,00 ;

     Se vor prezenta la următoarea etapă doar candidații care promovează proba anterioară.

Relații suplimentare la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei Oraș Hârsova , Piața  Nicoleta Toader.

Primăria Hârșova – Informare concurs de recrutare și selecție

You may also like