gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Târgușor – Informare şedință ordinară pentru data de 21 decembrie 2022, orele 9,00,

Avatar photo by

Consiliul local al comunei Târguşor, județul Constanța în şedință ordinară pentru data de 21 decembrie 2022, orele 9,00, în Sala de Ședințe a Consiliului local al comunei Târguşor.

Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte:

1. PROCES-VERBAL al şedinței extraordinare de îndată a Consiliului Local al comunei Tărguşor, județul Constanța, din data de 06 decembrie 2022 ;

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE 6912022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2023;
— transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1, a Consiliului local; – iniţiator — doamna Mădălina NEGRU, primarul comunei Târguşor.

3. PROIECT DE HOTĂRĂRE Nr. 70/2022 privind apobarea planului de acţiuni sau interes local, întocmit la nivelul comunei Tărguşor, judeţul Constanţa, pentru anul 2023— transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2, a Consiliului local;
– iniţiator — doamna Mădălina NEGRU, primarul comunei Târguşor.

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 7112022 privind aprobarea docurnentaţiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii, prin achizibe publică de servicii, a serviciului de salubrilare pentru activităţile de sortare, tratare mecano-biologică şi depozitare a deşeurilor municipale din U.A.T Tărguşor, judeţul Constanța, fără punere la dispoziție a infrastructurii;

transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1, a Consiliului local; – iniţiator — doamna Mădălina NEGRU, primarul comunei Targuşor.

5. PROIECT DE HOTĂRĂRE Nr. 7312022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, rectificat şi a listei de investilii, rectificate, ale Consiliului Local al comunei Tărguşor, judejul Constanja, pe anul 2022;

transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1, a Consiliului local; – iniţiator — doamna Mădălina NEGRU, primarul comunei Târguşor.

6. PROIECT DE HOTĂRĂRE Nr. 74/2022 privind aprobarea documentaţiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii, prin achiziţie publică de servicii a activităţilor de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituții, inclusiv fracţii colectate separat In unitatea administrativ teritorială Târguşor

— transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1, a Consiliului local; – inijiator — doamna Mădălina NEGRU, primarul comunei Târguşor.

You may also like