gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Consiliul Județean Constanța – Convocator şedinţă de Consiliu Județean 20.12.2022

Avatar photo by

Dispoziţia nr.816
privind convocarea Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţă ordinară
pentru data de 20.12.2022, ora 12,00

Lupu Mihai, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa,
În conformitate cu dispozițiile art.178 alin.(1), 179 alin.(1) şi (2) lit. (a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
DISPUN:

Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Constanța în ședință ordinară pentru data de 20.12.2022, ora 12,00 în sala Remus Opreanu din cadrul Palatului Administrativ sedință ce se va desfășura în format fizic.
Art.2. Proiectele Ordinii de zi sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.3. Proiectele de hotărâre vor fi puse la dispoziţia consilierilor judeţeni prin intermediul site-ului Consiliului Judeţean Constanţa la secţiunea „proiecte şedinţă CJC”;
Proiectele de hotărâre vor fi analizate şi avizate de către Comisiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Constanţa, care se vor desfășura în sistem videoconferință, precum și prin utilizarea oricăror mijloace electronice.
Se pot formula şi depune amendamente cu privire la aceste proiecte de hotărâre în scris pe adresa de e-mail a Consiliului Judeţean Constanţa (presedinte@cjc.ro), a Secretarului General al Județului (secretar@cjc.ro) sau la sediul Consiliului Judeţean Constanţa din b-dul Tomis nr.51.
Art.4. Proiectele ce fac obiectul ordinii de zi vor avea avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean înainte de dezbaterea acestora în plen/începerea şedinţei.
Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţa locuitorilor judeţului Constanţa prin mass media şi prin afişarea pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Constanţa.
Art.6. Secretarul General al Judeţului Constanţa, prin grija Direcţiei Generale de Administraţie Publică şi Juridică, comunică prezenta dispoziţie Prefectului Judeţul Constanţa, în conformitate cu art.197 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Proiectele ordinii de zi – Anexă la Dispoziţia nr.816 din 13.12.2022 privind convocarea Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţa ordinară pentru data de 20.12.2022, ora 12,00.

I. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Constanța din data de 22.11.2022 ,a procesului verbal al ședinței extraordinare convocată de îndată în data de 09.12.2022 și a procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 12.12.2022.

II. Proiecte de hotărâri

Proiect de hotărâre nr.301/02.11.2022 privind taxele speciale aferente activităților desfășurate pe linie de exivență a persoanelor și stare civilă de către Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Constanța în anul 2023.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiect de hotărâre nr.333/23.11.2022 privind stabilirea unor tarife, taxe și taxe speciale pentru anul 2023.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiect de hotărâre nr.351/12.12.2022 privind aprobarea Actului Adițional nr. 3 la Acordul de parteneriat între Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est și UAT Județul Constanța pentru proiectul „Sprijin la nivelul Regiunii Sud – Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură, infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare)”.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiect de hotărâre nr.352/12.12.2022 privind desemnarea administratorilor provizorii ai Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiect de hotărâre nr.353/13.12.2022 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Listei de investiții ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța pe anul 2022.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiect de hotărâre nr.354/13.12.2022 privind numirea unor membri în Consiliul de administrație al Spitalului Clinic Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiect de hotărâre nr.355/13.12.2022 privind numirea unor membri în Consiliul de administrație al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiect de hotărâre nr.356/13.12.2022 privind suplimentarea numărului burselor de ajutor social pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Delfinul Constanța, cu 4 burse, an școlar 2022-2023.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiect de hotărâre nr.357/13.12.2022 privind aprobarea contului de execuție al bugetului Județului Constanța și al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe trimestrul IV 2022.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiect de hotărâre nr.358/13.12.2022 privind asigurarea serviciilor de pază, monitorizare și intervenție pe anul 2023 pentru obiectivele aparținând Consiliului Județean Constanța de către Direcția de Pază a Județului Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiect de hotărâre nr.359/13.12.2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Constanța începând cu data de 01.01.2023.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiect de hotărâre nr.360/13.12.2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Constanța, începând cu 01.01.2023.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiect de hotărâre nr.361/13.12.2022 privind componența Echipei Intersectoriale Locale în domeniul prevenirii și combaterii exploatării copiilor prin muncă, a violenței asupra copilului și a violenței în familie.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiect de hotărâre nr.362/13.12.2022 privind aprobarea transmiterii unei solicitări Municipiului Constanța prin Consiliul Local pentru efectuarea demersurilor necesare privind trecerea bunului imobil Muzeul de Artă Populară, din domeniul public al UAT Municipiul Constanța în domeniul public al UAT Județul Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiect de hotărâre nr.364/13.12.2022 privind aprobarea formulării unei solicitări de preluare a unui bun imobil identificat cu numărul cadastral 110525 din domeniul public al UAT Medgidia în domeniul public al Județului Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiect de hotărâre nr.365/13.12.2022 privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public al județului Constanța în domeniul privat al județului Constanța în vederea desființării bunurilor imobile și casării și valorificării bunurilor mobile.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiect de hotărâre nr.366/13.12.2022 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Constanta pe anul 2022.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiect de hotărâre nr.367/13.12.2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Direcței Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, începând cu data de 01 ianuarie 2023.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiect de hotărâre nr.368/13.12.2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr.233/21.09.2022.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiect de hotărâre nr.369/13.12.2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr.234/21.09.2022.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiect de hotărâre nr.370/13.12.2022 privind aprobarea Protocolului de colaborare pentru realizarea serviciilor de urgență prin asigurarea funcționalității Punctului de Operare Aeromedicală SMURD Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiect de hotărâre nr.371/13.12.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenți proiectului “Construirea și dotarea Teatrului pentru copii și tineret în cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța”.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiect de hotărâre nr.372/13.12.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenți proiectului “Reabilitare Biblioteca Județeană I.N.Roman Constanța”.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiect de hotărâre nr.373/13.12.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenți proiectului “Construire corp nou-Centru de diagnostic, tratament și cerecetare în Nutriție și Sănătate-Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei Constanța”.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 

 

You may also like