gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Saligny – Informare concurs promovare clasă funcționari publici

Avatar photo by

Primăria Saligny organizează examen de promovare ȋn clasă pentru funcționarii publici din cadrul aparatului propriu, care îndeplinesc condițiile de promovare în conformitate cu prevederile art. 480 și art. 481 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, coroborate cu prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, în data de 12.10.2022, la sediul din strada Școli, nr.15

Pentru a participa la examenul de promovare în clasă, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

sa dobandească, ulterior intrării în corpul funcționarilor publici, o diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care iși desfășoară activitatea sau intr-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității de către conducătorul autorității sau instituției publice;
să nu aiba o sancțiune disciplinară neradiată in condițiile Codului administrativ.

Examenul se organizează la sediul Primăriei comunei Saligny, în perioada 12-14 octombrie 2022 şi constă în 3 (trei) etape :

verificarea existenţei cererii de înscriere la examenul de promovare în clasă aprobată de Primarul Comunei Saligny;
data, ora şi locul organizării probei scrise – 12 octombrie 2022, ora 10:00, la Primăria comunei Saligny, jud. Constanţa, str. Şcolii nr. 15, tel 0371.111.743, fax : 0372.877.343
data, ora şi locul organizării interviului 14 octombrie 2022, ora 10:00, la Primăria comunei Saligny, judeţul Constanţa, str. Şcolii nr. 15, tel 0371.111.743, fax : 0372.877.343
Pot participa la probele prevăzute la lit. b) şi c) funcţionarii publici admişi de comisia de examen, pe baza verificării în condiţiile prevăzute la lit. a).

Dosarul de înscriere la examen se poate depune la sediul Primăriei în termen de 5 zile de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 26 septembrie – 30 septembrie 2022, inclusiv. Termenul se calculează avându-se în vedere inclusiv ziua când a început – data publicării – şi ziua când s-a sfârşit – ultima zi în care se pot depune dosarele de examen. Anunţul a fost publicat 26 septembrie 2022.

Dosarul de înscriere la examen va conține în mod obligatoriu:
cerere de inscriere la examenul de promovare in clasa;
diploma de studii de nivel superior, in specialitatea in care isi desfasoara activitatea sau intr-un domeniu considerat util pentru desfasurarea activitatii de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice;
adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane in vederea atestarii situatiei disciplinare a functionarului public, in care se mentioneaza expres daca acestuia i-a fost aplicata o sanctiune disciplinara, care sa nu fi fost radiata, in conditiile legii.”

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de examen.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor prin secretarul comisiei de examen.

You may also like