gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Consiliul Județean Constanța – Informare ședință extraordinară convocată de îndată pentru data de 06.10.2022, ora 12,00

Avatar photo by

Lupu Mihai, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, În conformitate cu dispozițiile art.178 alin.(2) și art.179 alin.(3) din O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare,

DISPUN:

Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Constanța în ședință extraordinară convocată de îndată
pentru data de 06.10.2022, ora 12,00 şedinţă ce se va desfăşura în sistem videoconferinţă.
Art.2. Proiectul Ordinii de zi este cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta
dispoziţie.
Art.3. Proiectele de hotărâre vor fi puse la dispoziţia consilierilor judeţeni prin intermediul site-
ului Consiliului Judeţean Constanţa la secţiunea „proiecte şedinţă CJC”;
– Proiectele de hotărâre vor fi analizate şi avizate de către Comisiile de specialitate ale
Consiliului Judeţean Constanţa;
– Se pot formula şi depune amendamente cu privire la aceste proiecte de hotărâre în scris pe
adresa de e-mail a Consiliului Judeţean Constanţa (secretar@cjc.ro) sau la sediul Consiliului
Judeţean Constanţa din b-dul Tomis nr.51.
Art.4. Proiectele ce fac obiectul ordinii de zi vor avea avizele cu caracter consultativ ale
comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean înainte de dezbaterea acestora în plen/începerea
şedinţei.
Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţa locuitorilor judeţului Constanţa prin mass
media şi prin afişarea pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Constanţa.
Art.6. Secretarul General al Judeţului Constanţa, prin grija Direcţiei Generale de Administraţie
Publică şi Juridică, comunică prezenta dispoziţie Prefectului Judeţul Constanţa, în conformitate cu
art.197 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.
Constanța 05.10.2022

Proiectele ordinii de zi – Anexă la Dispoziţia nr.659 din 05.10.2022 privind convocarea
Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţa extraordinară convocată de îndată pentru data de
06.10.2022, ora 12,00.

1. Proiect de hotărâre nr.263/05.10.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza
SF/DALI aferenți proiectului,,Reabilitarea și modernizarea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă
Maria Montessori Constanța”.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
2. Proiect de hotărâre nr. 264/05.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului ,,Reabilitarea și
modernizarea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Maria Montessori Constanța”, în cadrul
apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, aferent Planul Național de
Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență
energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau
aprofundată a clădirilor publice și a cheltuielilor acestuia.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

You may also like