gazetajudeteana.ro

Consiliul Județean Constanța – Dispoziţia nr. 420 privind convocarea în şedinţă extraordinară convocată de îndată pentru data de 06.05.2022, ora 12:00

de

Lupu Mihai, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa,
În conformitate cu dispozițiile art.134 alin. (1) și alin.(4), art.178 alin.(2) și art.179 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
DISPUN:

Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Constanța în ședință extraordinară convocată de îndată pentru data de 06.05.2022, ora 12,00 şedinţă ce se va desfăşura în sistem videoconferinţă.
Art.2. Proiectul Ordinii de zi este cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.3. Proiectul de hotărâre va fi pus la dispoziţia consilierilor judeţeni prin intermediul site-ului Consiliului Judeţean Constanţa la secţiunea „proiecte şedinţă CJC”;
Proiectul de hotărâre va fi analizat şi avizat de către Comisiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Constanţa;
Se pot formula şi depune amendamente cu privire la acest proiect de hotărâre în scris pe adresa de e-mail a Consiliului Judeţean Constanţa (secretar@cjc.ro) sau la sediul Consiliului Judeţean Constanţa din b-dul Tomis nr.51.
Art.4. Proiectul ce face obiectul ordinii de zi va avea avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean înainte de dezbaterea acestora în plen/începerea şedinţei.
Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţa locuitorilor judeţului Constanţa prin mass media şi prin afişarea pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Constanţa.
Art.6. Secretarul General al Judeţului Constanţa, prin grija Direcţiei Generale de Administraţie Publică şi Juridică, comunică prezenta dispoziţie Instituţiei Prefectului Judeţul Constanţa, în conformitate cu art.197 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Proiectele ordinii de zi – Anexă la Dispoziţia nr.420 din 04.05.2022 privind convocarea Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţa extraordinară convocată de îndată pentru data de 06.05.2022, ora 12,00.

Proiect de hotărâre nr.122/04.05.2022 privind aprobarea preluării unui bun imobil din domeniul public al U.A.T. Oraș Ovidiu în domeniul public al U.A.T. Județul Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

You may also like