gazetajudeteana.ro

Primăria Techirghiol – Informare ședință Consiliul Local 28.04.2022

de

Va prezentam mai jos ordinea de zi cu proiectele ce vor fi supuse aprobarii consilierilor locali.

ORDINE DE ZI :

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al orașului Techirghiol pentru anul 2022.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al oraşului Techirghiol pe trimestrul I al anului 2022.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare şi Regulamentului de Ordine Interioară ale Aparatului de Specialitate al Primarului oraşului Techirghiol.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului Colectiv de Muncă al aparatului de specialitate al Primarului oraşului Techirghiol.

5. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 199/2021 privind taxele şi impozitele locale pentru anul 2022.

6. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pentru construcții şi teren – beneficiar ASOCIAŢIA CLUB NAUTIC ROMÂN.

7. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pentru construcții şi teren – beneficiar FUNDAŢIA CENTRUL ROMÂN DE STUDII TRANSCULTURALE.

8. Proiect de hotărâre privind acordarea post-mortem a Titlului de „Cetăţean de Onoare al oraşului Techirghiol” domnului Boboc Ion.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului „O şansă la educaţie, o şansă la o viaţă mai bună!”.

10. Proiect de hotărâre privind avizarea Documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de sortare, tratare mecano-biologică și depozitare a deșeurilor municipale din județul Constanța în Zona 2 aferentă Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța” și acordarea unor mandate.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al orașului Techirghiol pentru anul 2022.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru construcții și amenajări autorizate pe teritoriul localității Techirghiol.

13. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 36/17.03.2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A. , a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Construire Creșă Mică, Ps 273/1/1+Ps 273/1/2+Ps 273/4/2 Lot 2, Lot 42/1, Orașul Techirghiol, jud. Constanța”.

14. Proiect de hotărâre privind trecerea unui bun imobil din domeniul privat în domeniul public al oraşului Techirghiol, jud. Constanţa.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea, in principiu, a constituirii dreptului de superficie asupra terenului aferent construcției C1, C2, C3, in suprafață de 87 mp, str. 9 Mai nr.20 catre Zaharia Nida, Abibula Nisa, Cherim Edi.

16. Proiect de hotărâre privind darea in folosință gratuita a terenului aparținând domeniului privat al Orasului Techirghiol in suprafață de 1498,41 mp, str. 9 Mai nr.62, oras Techirghiol catre Uniunea Democrata a Tatarilor Turco-Musulmani din Romania.

17. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei Contractului de inchiriere nr.2227/05.03.2010 – chirias Enache Ion. Inițiator:

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate in vederea concesionării imobilului teren în suprafaţă de 341 mp, str. Artarului nr.10, lot 8, Techirghiol catre Siscanu Ionel.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate in vederea vânzării directe a imobilului-construcție, în suprafata utila de 32,70 mp si teren aferent- indiviza – 24 mp, B-dul Victoriei nr.7, parter, ap.2 catre actualul chiriaș Lungu Vasile.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate in vederea vânzării directe a imobilului teren în suprafaţă de 388 mp, str. 9 Mai nr.9D, Techirghiol catre Bica Nicusor.

21. Proiect de hotărâre privind aprobare încetare, cu acordul partilor, a Contractului de concesiune nr. 24195/21.10.2021 – concesionari ZGUMA Dumitru, ZGUMA Mihaela, HAȘOTI Dumitru.

22. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al orașului Techirghiol.

23. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a unui loc de veci domnului GIMA Apostol.

24. Diverse.

You may also like