gazetajudeteana.ro

Primăria Castelu – Informare sedință ordinară 20.04.2022

de

Consiliul Local al comunei Castelu a fost convocat în data de 11.04.2022, prin invitația nr. 4562/11.04.2022 pentru ședința ordinară a Consiliului Local Castelu care se va desfășura în data de 20.04.2022, având următoarea ordine de zi:

Raport privind starea economică, socială şi de mediu a COMUNEI CASTELU pe anul 2021;
Proiect de hotărâre privind aprobarea situației financiare trimestriale, precum și cea a conturilor de executie evidentiate în afara bugetului local al comunei Castelu întocmite la data de 31.03.2022 – inițiator Primarul comunei – domnul Nicolae Anghel;
Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică deschisă a imobilului teren intravilan în suprafață de 1835 mp, situat în str. DC90, nr. 8, zona Crespor Biogaz, sat Nisipari, comuna Castelu, Judeţul Constanța și aprobarea caietului de sarcini – inițiator Primarul comunei – domnul Nicolae Anghel;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de predare – primire a terenului (și a construcției existente după caz) situat/e în sat Nisipari, str. Nemțească nr.53, comuna Castelu, județul Constanța- inițiator Primarul comunei – domnul Nicolae Anghel;
Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare a terenului în suprafață de 207 mp, situat în Str. Speranţei, nr.10 B, Lot 1 / 2, sat Nisipari, comuna Castelu, Județul Constanța pentru stabilirea valorii terenului – inițiator Primarul comunei – domnul Nicolae Anghel;
Proiect de hotărâreprivind vânzarea prin licitație publică deschisă a imobilului teren intravilan în suprafață de 207 mp, situat în Str. Speranţei, nr.10 B, Lot 1 / 2. sat Nisipari, comuna Castelu, Județul Constanța și aprobarea caietului de sarcini – inițiator Primarul comunei – domnul Nicolae Anghel;
Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită E-Distribuţie Dobrogea S.A. a unei suprafeţe totale de 36 mp, teren aflat în domeniul public al comunei Castelu, pentru amplasarea unui post de transformare în anvelopă de beton în suprafaţă de 34 mp şi a unui stâlp de medie tensiune tip 12G, în suprafaţă de 2 mp, lucrări necesare pentru realizarea serviciului public de distribuţie a energiei electrice în satul Nisipari, strada Nemţească, colţ cu strada Crinului, comuna Castelu, Judeţul Constanţa – inițiator Primarul comunei – domnul Nicolae Anghel;
Proiect de hotărâre privind avizarea Documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de salubrizare pentru activitățile de sortare, tratare mecano-biologică și depozitare a deșeurilor municipale din județul Constanța în Zona 3 aferentă Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța” și acordarea unor mandate – inițiator Primarul comunei – domnul Nicolae Anghel.
Proiect de hotărâre privind aprobarea indexarii si stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 2022 – inițiator Primarul comunei – domnul Nicolae Anghel.
Privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție a proiectului „Modernizarea și dotarea Căminului Cultural din localitatea Nisipari, județul Constanța” din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. – IFN – inițiator Primarul comunei – domnul Nicolae Anghel.
Întrebări, interpelări, petiții.
(2) Membrii comisiilor pe domenii de specialitate sunt rugați să se prezinte în data de 19.04.2022, ora 16.00 în incinta Anexei Sediului administrativ al Primăriei Comunei Castelu – Sala de festivitați, str. Republicii, nr. 56, în vederea avizării proiectelor de hotărâri, astfel: Comisia nr. 1 pentru punctul nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10 Comisia nr. 2 pentru punctul nr. 4 și Comisia nr. 3 pentru punctul nr.4 precum și pentru a formula și depune amendamente asupra acestora.

Materialele se pot vizualiza în cadrul modulului „Proiecte de hotărâri” din cadrul Monitorului Oficial Local al comunei Castelu la adresa:

https://castelu.regista.ro/monitorul-oficial-local/hotararile-autoritatii-deliberative/registrul-pentru-eviden%C5%A3a-proiectelor-de-hotarari-ale-autoritatii-deliberative/9670 

You may also like