gazetajudeteana.ro

Primăria Eforie – Informare procedură de achiziție pentru serviciul SALVAMAR

de

Primăria Eforie cu sediul în Eforie Sud, str. Progresului nr. 1, județul Constanţa, telefon 0241 748 633, fax 0241 748 797, pagina de internet www.primariaeforie.ro, email secretariat@primariaeforie.ro, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să achiziționeze prin procedura proprie, următoarele servicii:

– servicii de salvare acvatică – salvamar, cod CPV 75252000-7 “servicii de salvare”

– servicii de organizare a posturilor de prim ajutor, cod CPV 85100000-0 “servicii de sănătate”

Obiectul contractului constă în organizarea serviciului de salvare acvatică pentru un număr de 22 posturi de observare, două baze de salvare nautică și organizarea a două posturi de prim ajutor. Organizarea serviciului de salvamar și a posturilor de prim ajutor se vor face conform prevederilor H.G. nr. 1136/2007 și a O.U.G. nr. 19/ 22.02.2006.

Durata maximă a contractului este de 153 de zile, cu începere de la data de 1 mai și până la data de 30 septembrie 2022 inclusiv.

Programul zilnic de lucru este 8.00 – 19.00 cu excepția a 31 de zile, respectiv perioada 16 iulie – 15 august inclusiv când programul zilnic este 08.00-20.00.

În cazul în care, pentru prevenirea răspândirii coronavirusului Sars-CoV-2, precum si pentru orice alt eveniment neprevăzut independent de epidemia de Sars CoV-2, organele și instituțiile abilitate vor lua unele măsuri cu privire la interzicerea accesului populației pe plajă sau care nu mai impun necesitatea asigurării serviciului de salvamar, pe durata cât aceste măsuri vor produce efecte contractul se va suspenda de drept, cu reducerea corespunzătoare a duratei și valorii contractului.

Serviciul de salvare acvatică va fi asigurat de către societăți specializate având ca obiect de activitate „activități se servicii anexe transportului pe apă” (cod CAEN 5222), „alte activități referitoare la sănătatea umană” (cod CAEN 8690).

Pentru organizarea serviciului de salvare acvatică, Primăria Eforie deține unele dotări, dar și operatorului economic îi revine obligația de a asigura, pe cheltuiala proprie, unele echipamente (prevăzute în documentația de atribuire).

HG 1136/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea serviciilor publice de salvare acvatică – salvamar și a posturilor de prim ajutor pe plajă, prevede în cuprinsul și lor și în anexele nr. 1-7 care sunt baremurile minime de dotare a posturilor de observare, codurile pentru culorile utilizate etc.

Documentația de atribuire, care conține: instrucțiuni pentru ofertanți, fișa de date a achiziției, caietul de sarcini, proiectul de contract și toate formularele necesare pentru participarea la procedura de atribuire, se găsește pe pagina de internet a Primăriei Eforie – https://www.primariaeforie.ro/anunt-salvamar-2/.

Autoritatea Contractantă consideră că documentația de atribuire oferă potențialilor Ofertanți suficiente detalii, cu privire la cerințele, criteriile, regulile și alte informații necesare pentru a asigura o informare completă, corectă și explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire, și pe această bază să decidă dacă depun sau nu o ofertă în cadrul acestei proceduri de atribuire. Data limită de depunere a ofertelor este 18 aprilie 2022 ora 16.00, urmând ca în data de 19 aprilie, la ora 11.00 să aibă loc ședința de deschidere a ofertelor, la sediul Direcției Economice a Primăriei Eforie – sala de ședințe a Consiliului Local – Eforie Sud, str. Avram Iancu nr. 2-4. La ședința de deschidere pot participa și reprezentanți ai ofertanților, conform legii.

You may also like