gazetajudeteana.ro

Consiliul Judeţean Constanţa – Informare şedinţă ordinară pentru data de 20.04.2022, ora 13,00

de

Lupu Mihai, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa,
În conformitate cu dispozițiile art.137,178 alin.(1), 179 alin.(1) şi (2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
DISPUN:

Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Constanța în ședință ordinară pentru data de 20.04.2022, ora 13,00 şedinţă ce se va desfăşura în sistem videoconferinţă.
Art.2. Proiectele Ordinii de zi sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.3. Proiectele de hotărâre vor fi puse la dispoziţia consilierilor judeţeni prin intermediul site-ului Consiliului Judeţean Constanţa la secţiunea „proiecte şedinţă CJC”;
Proiectele de hotărâre vor fi analizate şi avizate de către Comisiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Constanţa, care se vor desfășura în sistem videoconferință și prin utilizarea oricăror mijloace electronice;
Se pot formula şi depune amendamente cu privire la aceste proiecte de hotărâre în scris pe adresa de e-mail a Consiliului Judeţean Constanţa (presedinte@cjc.ro), a Secretarului General al Județului (secretar@cjc.ro) sau la sediul Consiliului Judeţean Constanţa din b-dul Tomis nr.51.
Art.4. Proiectele ce fac obiectul ordinii de zi vor avea avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean înainte de dezbaterea acestora în plen/începerea şedinţei.
Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţa locuitorilor judeţului Constanţa prin mass media şi prin afişarea pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Constanţa.
Art.6. Secretarul General al Judeţului Constanţa, prin grija Direcţiei Generale de Administraţie Publică şi Juridică, comunică prezenta dispoziţie Instituţiei Prefectului Judeţul Constanţa, în conformitate cu art.197 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Proiectele ordinii de zi – Anexă la Dispoziţia nr.390 din 13.04.2022 privind convocarea Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţa ordinară pentru data de 20.04.2022, ora 13,00.

Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Constanța din data de 30.03.2022 a Consiliului Județean Constanța.
Proiecte de hotărâri

Proiect de hotărâre nr.104/06.04.2022 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al doamnei Scrieciu Mihaela Antoanela, precum și vacantarea locului de consilier județean.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiect de hotărâre nr.102/01.04.2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr. 20/20.01.2021.
Iniţiatori, Grupul consilierilor județeni USR

Proiect de hotărâre nr.103/04.04.2022 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Direcția de Pază a Județului Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiect de hotărâre nr.105/06.04.2022 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de investiții ale Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Constanța pe anul 2022.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiect de hotărâre nr.106/12.04.2022 privind aprobarea protocolului de colaborare între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și UAT Județul Constanța pentru proiectul „Centrul de Informare pentru Investiții Europene”, cod SMIS 120018.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiect de hotărâre nr.107/12.04.2022 privind aprobarea contului de execuție al bugetului Județului Constanța și al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri poprii pe trimestrul I 2022.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiect de hotărâre nr.108/12.04.2022 privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, Banca Mondială, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța și UAT Județul Constanța, pentru proiectul „Modernizarea sistemului de evaluare a dizabilității din România” cod SIPOCA/SMIS 2014+719/129751.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiect de hotărâre nr.109/12.04.2022 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Unitatea de Asistență Medico-Socială Agigea.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiect de hotărâre nr.110/12.04.2022 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2022, pentru Muzeul de Artă Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiect de hotărâre nr.111/12.04.2022 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pe anul 2022, pentru Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiect de hotărâre nr.112/12.04.2022 privind rectificarea Bugetului pe anul 2022, pentru Biblioteca Județeană „I.N. Roman” Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiect de hotărâre nr.113/13.04.2022 privind rectificarea Bugetului și modificarea Listei de investiții ale Direcției Generale de Asistență Socială Protecția Copilului Constanța pe anul 2022.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiect de hotărâre nr.114/13.04.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Constanța pe anul 2022.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiect de hotărâre nr.115/13.04.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2022, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiect de hotărâre nr.116/13.04.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, pentru Spitalul Clinic de Penumoftiziologie Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiect de hotărâre nr.117/13.04.2022 privind înfiinţarea serviciului social în comunitate pentru persoanele adulte cu dizabilităţi – Compartiment îngrijirea şi protecţia adulţilor cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist, precum şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

17. Proiect de hotărâre nr. 118/13.04.2022 privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2022, pentru Teatrul de Stat Constanţa.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiect de hotărâre nr. 119/13.04.2022 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții, pe anul 2022, de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 

You may also like