gazetajudeteana.ro

Primăria Poarta Albă- Informare documentație și execuție lucrări din cartierele Zona D și zona E

de

Primăria comunei Poarta Albă, județul Constanța, organizează o licitație publică pentru achiziția serviciilor de elaborare a documentațiilor tehnico-economice, asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului și execuția de lucrări de construcții și instalații pentru obiectivul de investiții „Sistematizare infrastructură rutieră și pietonală în cartierele Zona D și Zona E din comuna Poarta Albă, județul Constanța”.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 21 aprilie 2022, iar valoarea estimată a achiziției este de 34.583.064,21 lei.

Prin inițierea achiziției publice se urmărește a fi atribuit contractul de achiziție publică de Servicii de proiectare, asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului și execuția lucrărilor de construcții și instalații pentru obiectivul de investiții „Sistematizare infrastructură rutieră și pietonală în cartierele Zona D și Zona E din comuna Poarta Albă, județul Constanța”. Cartierele noi vor avea în componenta următoarele străzi: • Zona D: str. Grigore Ureche; str. Lucian Blaga; str. Mihail Sadoveanu; str. Tudor Mușatescu; str. Eugen Barbu; str. Vasile Alecsandri; str. Liviu Rebreanu; str. Ionel Teodoreanu; str. I.L Caragiale; str.Ion Creanga; str. Marin Preda; str. Miron Costin; Str. George Cosbuc; str. Ion Neculce; str. Zaharia Stancu; str. Constantin Brâncoveanu; str. Mihai Eminescu; Str. Nichita Stanescu; str. Ion Agârbiceanu; str. Octavian Goga; str. Veronica Micle; str. Tudor Arghezi. • Zona E: str. Tepes Voda; str. Stefan cel Mare; str. Ciprian Porumbescu; str. Mihai Viteazul; str. George Enescu; str. Avram Iancu; str. Decebal. Soluțiile pentru realizarea structurii rutiere a drumurilor sunt stabilite conform stării tehnice.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea AC, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente sunt:

– certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor a contribuțiilor la bugetul general consolidat ( buget de stat, buget local) la momentul prezentarii;

– declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate pentru sediile secundare sau punctele de lucru în conformitate cu prevederile art.165 alin.(3) din Legea nr.98/2016, cu modificarile și completările ulterioare.

– cazier judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

– cazier fiscal al operatorului economic;

– după caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

– alte documente edificatoare, după caz.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității/entității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt: Delicoti Vasile – primar; Laurian Vasile Delicoti – viceprimar ; Cumpănașu Camelia – secretar general; Raileanu Andreea Maria – Inspector.

Detalii găsiti AICI Documentație licitație Poarta Albă

You may also like