gazetajudeteana.ro

Primăria Medgidia – Informare ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Municipal Medgidia 31 martie 2022

de

PROIECTUL ORDINII DE ZI
privind ședința ordinară din data de 31 martie 2022, ora 16:30

PROIECTE DE HOTĂRÂRI:

 • Proiect de hotărâre nr. 75/23.03.2022 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Medgidia, județul Constanța, pe anul 2022.
 • Proiect de hotărâre nr. 50/16.03.2022 privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor care se vor acorda elevilor din învățământul preuniversitar de stat pentru semestrul II al anului școlar 2021 – 2022.
 • Proiect de hotărâre nr. 51/16.03.2022 privind aprobarea Procedurii de acordare a anulării accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restanțe la 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetului local al Municipiului Medgidia.
 • Proiect de hotărâre nr. 52/17.03.2022 privind scoaterea din evidențele fiscale ale Municipiului Medgidia a unor creanțe provenite din amenzi datorate de persoane fizice decedate.
 • Proiect de hotărâre nr. 53/18.03.2022 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru acoperirea golului de casă aferent secțiunii de funcționare a unităților de învățământ, la data de 31.12.2021.
 • Proiect de hotărâre nr. 54/18.03.2022 pentru validarea Dispoziției primarului municipiului Medgidia nr. 276/2022 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului Poliției Locale a Municipiului Medgidia pentru acoperirea golului de casă aferent secțiunii de funcționare, în sumă de 4.578,53 lei la data de 31.12.2021.
 • Proiect de hotărâre nr. 55/18.03.2022 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziționarea de lapte și produse lactate, precum și a produselor de panificație aferente Programului pentru Școli al României și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul municipiului Medgidia.
 • Proiect de hotărâre nr. 56/18.03.2022 privind acordarea unui sprijin financiar doamnei Odae Liliana-Ștefania.
 • Proiect de hotărâre nr. 57/18.03.2022 privind aprobarea repartizării unei unități locative situată în bloc ANL din municipiul Medgidia, județul Constanța.
 • Proiect de hotărâre nr. 58/18.03.2022 privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului construcție, identificat cadastral sub nr. 108537 și înscris în Cartea Funciară Nr. 108537 a localității Medgidia.
 • Proiect de hotărâre nr. 59/18.03.2022 privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului construcție, identificat cadastral sub nr. 108528 și înscris în Cartea Funciară Nr. 108528 a localității Medgidia.
 • Proiect de hotărâre nr. 60/18.03.2022 privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului construcție, identificat cadastral sub nr. 108536 și înscris în Cartea Funciară Nr. 108536 a localității Medgidia.
 • Proiect de hotărâre nr. 61/18.03.2022 prin care se ia act de modificarea contractului de comodat nr. 66/22.03.2010 prin încheierea actului adițional nr. 8 la acesta, cu doamna Marin Mariana.
 • Proiect de hotărâre nr. 62/18.03.2022 prin care se ia act de modificarea contractului de comodat nr. 71/22.03.2010 prin încheierea actelor adiționale nr. 8-9 la acesta, cu doamna Demir Mihaela.
 • Proiect de hotărâre nr. 71/18.03.2022 prin care se ia act de modificarea contractului de comodat nr. 64/22.03.2010 prin încheierea actelor adiționale nr. 6-7 la acesta, cu domnul Lovin Traian-Elvis.
 • Proiect de hotărâre nr. 72/18.03.2022 prin care se ia act de modificarea contractului de comodat nr. 68/22.03.2010 prin încheierea actelor adiționale nr. 6-7 la acesta, cu domnul Lovin Chiriac Gilbert.
 • Proiect de hotărâre nr. 73/18.03.2022 privind declararea ca bun de uz și interes public local a imobilului situat în extravilanul municipiului Medgidia, având categoria de folosință drum, în suprafață de 12,22 ha – TRONSON III, identificat cadastral cu nr. 104974 și înscris în Cartea Funciară nr. 104974 a U.A.T. Medgidia.
 • Proiect de hotărâre nr. 74/21.03.2022 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului Spitalului Municipal Medgidia, în sumă de 2.864.706 lei la data de 31.12.2021.
 • Proiect de hotărâre nr. 76/29.03.2022 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ca urmare a actualizării devizului general pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice – Școala Gimnazială I.L. Caragiale din Municipiul Medgidia, județul Constanța”.
 • Proiect de hotărâre nr. 77/29.03.2022 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ca urmare a actualizării devizului general pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice – Școala Gimnazială Mircea Dragomirescu din Municipiul Medgidia, județul Constanța”.
 • Proiect de hotărâre nr. 78/29.03.2022 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii publice – Școala Gimnazială I.L. Caragiale din Municipiul Medgidia, județul Constanța” și asigurarea surselor de finanțare.
 • Proiect de hotărâre nr. 79/29.03.2022 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii publice – Școala Gimnazială Mircea Dragomirescu din Municipiul Medgidia, județul Constanța” și asigurarea surselor de finanțare.
 • Proiect de hotărâre nr. 80/29.03.2022 privind declararea ca bunuri de uz și interes public local a unor imobile terenuri situate în intravilanul municipiului Medgidia.
 • Proiect de hotărâre nr. 81/29.03.2022 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a unui imobil – teren situat pe teritoriul U.A.T. Medgidia, județul Constanța, conform Anexei la procesul-verbal al comisiei de inventariere nr. 4424/28.03.2022.

INIŢIATOR: Valentin VRABIE, Primarul Municipiului Medgidia

You may also like