gazetajudeteana.ro

Primăria Fântânele – Informare Ședință Ordinară 31.03.2022

de

CONVOCATOR
În temeiul prevederilor art. 133 şi art. 134 alin. (1) lit.,,aʺ şi alin.(5) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ și în baza Dispoziției nr.39/23.03.2022 se convoacă Consiliul Local Fântânele în data de 31.03.2022, ora 12ºº, în ședință ordinară la sediul Primăriei comunei Fântânele, strada Basarabia nr.85, sala Caminului cultural, având următoarele proiecte pe ordinea de zi:
1 – Proiect de hotărâre nr. 102/07.03.2022, privind încetarea mandatului de consilier al domnului Grigorescu Dumitru și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului Local al comunei Fântânele,
județul Constanța.
Iniţiator: Primarul Comunei Fântânele.
Avize: Comisia de specialitate nr.1: Agricultură, Activități economico – financiare, Amenajarea teritoriului și urbanism, Comisia de specialitate nr.2: Activități social – culturale, Învățământ, sănătate și familie, Comisia de specialitate nr.3: Protecție copii, tineret și sport, Muncă și protecție socială și Comisia de specialitate nr.4: Protecție mediu și turism; Juridică și de disciplină.
2. – Proiect de hotărâre nr. 105/10.03.2022 pentru validarea Dispoziției nr. 29/10.03.2022 a Primarului comunei Fântânele privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Fântânele,județul Constanța pe anul 2022.
Iniţiator: Primarul Comunei Fântânele.
Avize: Comisia de specialitate nr.1: Agricultură, Activități economico – financiare, Amenajarea teritoriului și urbanism.
3. – Proiect de hotărâre nr.305/31.12.2021 privind inființarea Serviciului de iluminat public în comuna Fântânele, județul Constanța și modalitatea de gestiune a acestuia cu privire la activitatea de întretinere si reparații rețele de iluminat public, de verificare/reparare, de montare/demontare sistem de iluminat festiv la evenimente și sărbători .
Iniţiator: Primarul Comunei Fântânele.
Avize: Comisia de specialitate nr.1: Agricultură, Activități economico – financiare, Amenajarea teritoriului și urbanism, Comisia de specialitate nr.2: Activități social – culturale, Învățământ, sănătate și familie, Comisia de specialitate nr.3: Protecție copii, tineret și sport, Muncă și protecție socială și Comisia de specialitate nr.4: Protecție mediu și turism; Juridică și de disciplină.
4. – Proiect de hotărâre nr.108/14.03.2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Fântânele nr. 23/28.07.2017.
Iniţiator: Primarul Comunei Fântânele.
Avize: Comisia de specialitate nr.1: Agricultură, Activități economico – financiare, Amenajarea teritoriului și urbanism, Comisia de specialitate nr.2: Activități social – culturale, Învățământ, sănătate și familie, Comisia de specialitate nr.3: Protecție copii, tineret și sport, Muncă și protecție socială și Comisia de specialitate nr.4: Protecție mediu și turism; Juridică și de disciplină.
5. – Proiect de hotărâre nr.111/15.03.2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Fântânele, județul Constanța.
Iniţiator: Primarul Comunei Fântânele.
Avize: Comisia de specialitate nr.1: Agricultură, Activități economico – financiare, Amenajarea teritoriului și urbanism, Comisia de specialitate nr.2: Activități social – culturale, Învățământ, sănătate și familie, Comisia de specialitate nr.3: Protecție copii, tineret și sport, Muncă și protecție socială și Comisia de specialitate nr.4: Protecție mediu și turism; Juridică și de disciplină.
6. – Proiect de hotărâre nr.115/18.03.2022 privind modificarea si completarea actului constitutiv al societății UTIL – ADSIC FÂNTÂNELE S.R.L.
Iniţiator: Primarul Comunei Fântânele.
Avize: Comisia de specialitate nr.1: Agricultură, Activități economico – financiare, Amenajarea teritoriului și urbanism, Comisia de specialitate nr.2: Activități social – culturale, Învățământ, sănătate și familie, Comisia de specialitate nr.3: Protecție copii, tineret și sport, Muncă și protecție socială și Comisia de specialitate nr.4: Protecție mediu și turism; Juridică și de disciplină.
7. – Diverse.
Ședințele comisiilor de specialitate vor avea loc pe data de 30.03.2022, intre orele 12,00 – 16, 00, in sala Caminului cultural, membri comisiilor urmând să solicite, după caz, lămuriri asupra proiectelor, de la compartimentele de specialitate.
Pentru consultare, materialele de ședință/proiectele de hotarare se regăsesc la avizierul de la sediul Primăriei comunei Fântânele, județul Constanța sau pe pagina de pagina de internet https://primariafantanelect.ro.

You may also like