gazetajudeteana.ro

Primăria Valu lui Traian – Informare convocator Sedință de Consiliu Local 11.03.2022

de

C O N V O C A T O R
Primarul comunei Valu lui Traian Florin Mitroi, convoacă şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Valu
lui Traian, jud.Constanţa, în conformitate cu prevederile art.133 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
Administrativ, în data de 11.03.2022 ora- 12,00, ce va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local,cu luarea
măsurilor de siguranţă care se impun situaţiei actuale (purtarea de măşti) în contextul epidemiei de coronavirus şi pentru
prevenirea riscului de răspândire la nivelul comunei Valu lui Traian a infecţiei cu virusul COVID-19.
Proiectul ordinii de zi este compus din urmatoarele puncte:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării BUGETULUI LOCAL pe anul 2022, aprobat prin H.C.L. nr.24/
08.02.2022, cu modificările ulterioare.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN
2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Nomenclaturii stradale organizată la nivelul comunei
Valu lui Traian, aprobată prin H.C.L. nr.40/14.02.2020, cu modificările şi completările ulterioare.

Iniţiator- primar FLORIN MITROI
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Valu lui
Traian, pe anul 2022, însușit și aprobat prin H.C.L. nr.9/14.01.2022.

Iniţiator- primar FLORIN MITROI
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare cu Inspectoratul de Poliție Județean
Cosntanta, în vederea desfășurării unor activități specifice domeniului ordinii și siguranței publice.

Iniţiator- primar FLORIN MITROI
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare cu Crucea Rosie, în vederea
desfășurării unor acțiuni umanitare.

Iniţiator- primar FLORIN MITROI
6. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin
Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării
obiectivului de investiţii-„Construire CREȘĂ mică, str. Socului, nr.6, sat Valu lui Traian, comuna Valu lui Traian,
judeţul Constanţa”

Iniţiator- primar FLORIN MITROI
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei nr.1 la H.C.L. nr.392/14.12.2011 privind aprobarea
criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor
pentru tineri realizate prin A.N.L. în comuna Valu lui Traian.

Iniţiator- primar FLORIN MITROI
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea CERERII de FINANȚARE și a DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV,
aferente obiectivului de investiții: ”Realizare rețea de alimentare cu gaze, inclusiv branșamente, Cartier Calea
Dobrogei nr.448, localitatea Valu lui Traian, județul Constanța”, pentru includerea la finanțare în cadrul Programului
Național de investiții ”Anghel Saligny”.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea CERERII de FINANȚARE și a DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV,
aferente obiectivului de investiții: ” Realizare rețea de alimentare cu gaze, inclusiv branșamente, Zona lotizataF,
localitatea Valu lui Traian, județul Constanța”, pentru includerea la finanțare în cadrul Programului Național de investiții
”Anghel Saligny”.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea CERERII de FINANȚARE și a DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV,
aferente obiectivului de investiții: ” Realizare rețea de alimentare cu gaze, inclusiv branșamente, Zona industriala,
localitatea Valu lui Traian, județul Constanța”, pentru includerea la finanțare în cadrul Programului Național de investiții
”Anghel Saligny”.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea CERERII de FINANȚARE și a DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV,
aferente obiectivului de investiții: ” Realizare rețea de alimentare cu gaze, inclusiv branșamente, Cartier Amurgului
și alte străzi din vatra satului, localitatea Valu lui Traian, județul Constanța”, pentru includerea la finanțare în cadrul
Programului Național de investiții ”Anghel Saligny”.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

8. Diverse
– Raportul de control nr.4714/22.02.2022 încheiat în urma verificării modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse
prin Decizia nr.48/12.12.2017 emisă de Camera de Conturi a județului Constanța.
Intocmit:
Secretar general comună,
DRAGOE ILONA-IRINA

You may also like