gazetajudeteana.ro

Consiliul Județean Constanța – Informare Dispoziţia nr. 315 privind convocarea Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţă extraordinară 09.03.2022

de

Dispoziţia nr. 315 privind convocarea Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţă extraordinară pentru data de 09.03.2022, ora 13,00

Lupu Mihai, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa,
În conformitate cu dispozițiile art.137, 178 alin.(2), 179 alin. (1 și 2) lit.b și art. 180 din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
– prevederile art.35 alin.(1) din Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 281/27.11.2020;
-prevederile art.32 alin.(3) și alin.(4) din Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.
183/29.09.2021 privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr.281/27.11.2020;
În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare,

DISPUN:

Art.1. (1) Se convoacă Consiliul Județean Constanța în ședință extraordinară pentru data de
09.03.2022, ora 13,00 şedinţă ce se va desfăşura la sediul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie, cu
respectarea măsurilor de prevenire și control a răspândirii Coronavirusului Sars-Cov-2.

(2) Ședința extraordinară a Consiliului Județean Constanța din data de 09.03.2022, ora 13,00
se va desfășura în sistem mixt, atât prin prezența fizică a consilierilor la sediul Muzeului de Istorie
Națională și Arheologie cât și prin intermediul mijloacelor electronice.
Art.2. Proiectul Ordinii de zi este cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.3. Proiectul de hotărâre va fi pus la dispoziţia consilierilor judeţeni prin intermediul site-ului
Consiliului Judeţean Constanţa la secţiunea „proiecte şedinţă CJC”;
– Proiectul de hotărâre va fi examinat şi avizat de către Comisiile de specialitate ale Consiliului
Judeţean Constanţa, care se vor desfășura în sistem videoconferință, precum și prin utilizarea oricăror
mijloace electronice.
– Se pot formula şi depune amendamente cu privire la acest proiect de hotărâre în scris pe
adresa de e-mail a Consiliului Judeţean Constanţa (secretar@cjc.ro) sau la sediul Consiliului Judeţean
Constanţa din b-dul Tomis nr.51.
Art.4. Proiectul ce face obiectul ordinii de zi va avea avizele cu caracter consultativ ale comisiilor
de specialitate ale consiliului judeţean înainte de dezbaterea acestora în plen/începerea şedinţei.
Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţa locuitorilor judeţului Constanţa prin mass media
şi prin afişarea pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Constanţa.
Art.6. Secretarul General al Judeţului Constanţa, prin grija Direcţiei Generale de Administraţie
Publică şi Juridică, comunică prezenta dispoziţie Instituţiei Prefectului Judeţul Constanţa, în conformitate
cu art.197 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Constanța 04.03.2022

PREȘEDINTE, Contrasemnează,

SECRETAR GENERAL al JUDEȚULUI,
Mihai LUPU Nesrin GEAFAR

Proiectele ordinii de zi – Anexă la Dispoziţia nr. 315 din 04.03.2021 privind convocarea
Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţa extraordinară convocată de îndată pentru data de
09.03.2022, ora 13,00.

1. Proiect de hotărâre nr. 75/04.03.2022 privind acordarea titlului de „Cetățean de Onoare al Județului
Constanța” domnului Paul Andreescu, deținut politic anticomunist.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

You may also like

article-image
Administrație

Primăria Aliman – Informare proiect “Continuarea lucrărilor de amenajare a grupurilor sanitare și asigurarea cu utilități a acestora la unitățile de învățământ preuniversitar de stat care au fost finanțate în anul 2021”.

Primăria Aliman a primit bani de la Guvernul României pentru amenajarea de grupuri sanitare în incinta școlilor. Autoritățile din Aliman au primit suma de 74.000 lei, respectiv 56.000 de lei pentru amenajarea de astfel...