gazetajudeteana.ro

Primăria Medgidia – Informare comunicat de presă privitor la ședința ordinară a lunii februarie desfășurată ieri, 28 februarie 2022

de

Ședința ordinară a lunii februarie, desfășurată cu prezența tuturor
consilierilor locali, în municipiul Medgidia
Ieri, 28 februarie 2022, consilierii locali ai municipiului Medgidia au fost
convocați în ședința ordinară a lunii în curs, în cadrul căreia a fost votat un
număr de 24 de proiecte de hotărâre.
Primul proiect de hotărâre care a întrunit votul unanim al reprezentanților
Consiliului Local a fost privitor la aprobarea numărului maxim de posturi de
asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav din municipiul Medgidia,
pentru anul 2022.
În continuarea ședinței au fost aprobate Regulamentul de organizare și
funcționare al Serviciului de îngrijire persoane vârstnice la domiciliu și
Programul anual al finanțărilor nerambursabile din fonduri publice al
municipiului Medgidia, pe anul 2022, în condițiile Legii nr. 350/2005.
Punctele cu numerele 4 și 5 de pe ordinea de zi care au primit votul
tuturor consilierilor locali au privit revocarea dreptului de administrare al
Consiliului Județean Constanța asupra imobilului teren extravilan (Np 1853), în
suprafață de 492.000 mp, imobil ce aparține domeniului public al municipiului
Medgidia și a Hotărârii Consiliului Local Medgidia nr. 16/27.01.2022.
Totodată a fost votat proiectul privind actualizarea Regulamentului
comisiei de evaluare și repartizare a locuințelor sociale și din fondul locativ de
stat în municipiul Medgidia.
Următorul proiect de hotărâre care a trecut de votul consilierilor a privit
aprobarea documentației specifice de atribuire privind delegarea gestiunii
serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în aria
teritorială de competență a Municipiului Medgidia.
Consilierii prezenți la ședință au aprobat proiectul de hotărâre de trecere
din domeniul public în domeniul privat al U.A.T. Medgidia a modulului de
cogenerare din Centrala Termică nr. 10, având valoarea de inventar de
2.010.788,86 lei, în vederea valorificării.
În ședința ordinară a lunii ianuarie a fost votat și proiectul de hotărâre
privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a
unui imobil-teren situat pe teritoriul U.A.T. Medgidia, județul Constanța,
conform Anexei la procesul-verbal al comisiei de inventariere nr.
1735/14.02.2022.
Următorul punct de pe ordinea de zi care a primit acordul consilierilor
locali a privit inițierea procedurii de vânzare a imobilului teren intravilan aflat
în domeniul privat al municipiului Medgidia, în suprafață de 268 mp din
măsurători (244 mp din acte), având număr cadastral 105635 și înscris în C.F.

nr. 105635, în condițiile art. 364 alin. (1) și (2) din Codul administrativ, aprobat
prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.
Consiliul Local Municipal Medgidia a analizat și votat cu majoritate de
voturi proiectul referitor la aprobarea Studiului de Fezabilitate revizuit și a
indicatorilor tehnico-economici revizuiți, aferenți investițiilor propuse în
municipiul Medgidia în cadrul ”Proiectului regional de dezvoltare a
infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A.
Constanța în perioada 2014-2020” și includerea în bugetul local de venituri și
cheltuieli a cotei de cofinanțare.
Un al proiect de hotărâre votat în cadrul ședinței ordinare a privit
aprobarea listei de priorități pentru repartizarea locuințelor tip A.N.L. în
municipiul Medgidia, în anul 2022.
Cu numărul treisprezece pe ordinea de zi a fost votat proiectul de hotărâre
referitor la aprobarea documentației de urbanism ELABORARE P.U.Z. –
REGLEMENTĂRI ZONĂ MIXTĂ, LOCUINȚE COLECTIVE CU SPAȚII
COMERCIALE LA PARTER, MODIFICARE REGIM DE ÎNĂLȚIME DE LA
P+3E LA P+5E RETRAS, generat de imobilul amplasat în județul Constanța,
municipiul Medgidia, strada Decebal, numărul 27, identificat cu număr
cadastral 103737.
Pe ordinea de zi a lunii ianuarie s-au aflat și proiectele privind
modificarea H.C.L. nr. 117/29.07.2021, nr. 118/29.07.2021, nr. 119/29.07.2021,
nr. 120/29.07.2021, nr. 121/29.07.2021, nr. 122/29.07.2021, nr. 123/29.07.2021
și nr. 160/30.09.2021.
Consilierii locali ai municipiului Medgidia și-au exprimat acordul pentru
aprobarea documentației de urbanism ELABORARE P.U.Z. – SPAȚII
COMERCIALE ȘI PRESTĂRI SERVICII, generat de imobilul amplasat în
intravilanul municipiul Medgidia, județul Constanța, strada Dezrobirii, numărul
2 BIS, identificat cu număr cadastral 106560.

28 februarie 2022
Compartimentul Relații Publice și Presă

You may also like

article-image
Administrație

Primăria Năvodari – Proiect de hotărâre supus consultării publice. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor amenajate pe domeniul public al Orașului Năvodari

Proiect de hotărâre supus consultării publice. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor amenajate pe domeniul public al Orașului Năvodari Restul documentației o găsiți aici Proiect de hotărâre supus consultării publice. Aprobarea Regulamentului...