gazetajudeteana.ro

Primăria Medgidia – Informare revenirea Muzeul de Artă ”Lucian Grigorescu” în patrimoniul municipiului Medgidia

de

Revenirea Muzeului de Artă ”Lucian Grigorescu” în patrimoniul
municipiului Medgidia, votată în unanimitate de consilierii locali

Ieri, 27 ianuarie 2022, consilierii locali ai municipiului Medgidia au fost
convocați în ședința ordinară a lunii ianuarie. Prima ședință a Consiliului Local
Municipal Medgidia a întrunit un număr de 17 consilieri care au analizat și au
votat cele 17 proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi.
Primul proiect de hotărâre care a întrunit votul unanim al reprezentanților
Consiliului Local a fost alegerea doamnei Daniel Daniela ca președinte de
ședință pentru perioada februarie – aprilie 2022.
În continuarea ședinței a fost aprobat planul de acțiuni și lucrări de
interes local, care pot fi prestate de beneficiarii de ajutor social în anul 2022,
conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
Punctul cu numărul 3 de pe ordinea de zi care a primit votul tuturor
consilierilor locali a privit organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ
preuniversitar de pe raza teritorială de competență a municipiului Medgidia,
județul Constanța, pentru anul școlar 2022 – 2023.
Totodată a fost votat proiectul privind Calendarul evenimentelor
organizate în cursul anului 2022, care cuprinde o serie de activități și
manifestări cultural – educative menite să satisfacă nevoile culturale ale
comunității locale.
Următorul proiect de hotărâre care a trecut de votul consilerilor a privit
nominalizarea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în
cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale
secretarului general al municipiului Medgidia, pentru anul 2022. Cei doi
consilieri locali nominalizați au fost doamna Daniel Daniela și domnul Anton
Marian – Valentin.
Consilierii prezenți la ședință au aprobat proiectele de hotărâre de
aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia,
pentru anul 2022 și de modificare a organigramei și a statului de funcții ale
spitalului, precum și de acordare a unor stimulente lunare pentru salariații din
cadrul Spitalului Municipal Medgidia, pentru anul 2022.
Ca urmare a numeroaselor demersuri ale administrației publice locale din
ultimii ani, în ședința ordinară a lunii ianuarie a fost votat cu unanimitate de
voturi proiectul privind revenirea în patrimoniul cultural al municipiului
Medgidia, a Muzeului de Artă ”Lucian Grigorescu”. Clădirea este înscrisă în
Lista Monumentelor Istorice 2004-2010-2015 și are o valoare istorică și
arhitecturală inestimabilă pentru iubitorii de artă ai municipiului.

Următorul punct de pe ordinea de zi care a primit acordul consilierilor
locali a privit declararea ca bun de uz și interes public local a imobilului situat
în strada Izvorului, nr. 2 A, identificat cadastral cu numărul 104553.
Consiliul Local Municipal Medgidia a analizat și votat cu majoritate de
voturi proiectul referitor la aprobarea dezmembrării imobilului – teren
extravilan în suprafață de 75.774 mp, parcela A 958/1, având număr cadastral
108722.
Un al proiect de hotărâre votat în cadrul ședinței ordinare privind
atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a imobilelor
– terenuri situate pe teritoriul U.A.T. Medgidia, județul Constanța, conform
Anexei la procesul – verbal al comisiei de inventariere nr. 269/10.01.2022.
Cu numărul treisprezece pe ordinea de zi a fost votat proiectul de hotărâre
referitor la modificarea H.C.L. nr. 80/29.08.2019, privind aprobarea preluării
din administrarea S.C. RAJA S.A. a Stației de repompare Tortoman, domeniu
public al municipiului Medgidia, cu privire la termenul de predare-primire și
componența comisiei de predare – primire a imobilului.
Pe ordinea de zi a lunii ianuarie s-au aflat și proiectele privind trecerea
unor imobile din domeniul public al Municipiului Medgidia în domeniul public
al Județului Constanța și aprobarea formulării unei solicitări de preluare a unui
bun imobil din domeniul public al Județului Constanța în domeniul public al
Municipiului Medgidia.
Consilierii locali ai municipiului Medgidia și-au exprimat acordul pentru
actualizarea contribuției și a standardelor de cost pentru serviciul de îngrijire
persoane vârstnice la domiciliu, în funcție de nivelul venitului net lunar/membru
de familie și de gradul de dependență, începând cu 01.01.2022.
Încheierea ședinței a fost marcată de analizarea și votarea proiectului
referitor la modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 46/2021.

You may also like

article-image
Administrație

Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu, a participat astăzi, alături de prefectul judeţului Constanţa, Silviu Iulian Coşa şi primarul municipiului Constanţa, Vergil Chiţac, la întâlnirea de lucru organizată în Sala “Remus Opreanu”

Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu, a participat astăzi, alături de prefectul judeţului Constanţa, Silviu Iulian Coşa şi primarul municipiului Constanţa, Vergil Chiţac, la întâlnirea de lucru organizată în Sala “Remus Opreanu” a Palatului...