gazetajudeteana.ro

Primăria Municipiului Mangalia, județul Constanța, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a mai multor funcții

de

Primăria Municipiului Mangalia, județul Constanța, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a mai multor funcții contractuale de execuție, vacante.
Posturile libere sunt:

referent treapta profesională IA – Biroul parcuri și spații verzi;
inspector de specialitate gradul profesional debutant – Biroul administrarea domeniului public și privat;
referent treapta profesională IA – Biroul administrarea domeniului public și privat;
referent treapta profesională I – Biroul administrarea domeniului public și privat;
psiholog stagiar – Compartimentul de intervenție în situații de urgență, abuz, neglijare, trafic, migrație și repatriere, prevenire marginalizare socială.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
referent treapta profesională IA:
studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă;
vechime în muncă – minimum 6 ani și 6 luni.
referent, treapta profesională I:
studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă;
vechime în muncă – minimum 3 ani și 6 luni.
inspector de specialitate, gradul profesional debutant:
studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
vechime în muncă – nu este cazul.
psiholog practicant:
studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul psihologie;
atestat de liberă practică pentru desfășurarea activității în specialitatea psihologie eliberat de Colegiul Psihologilor din România;
vechime în muncă – nu este cazul.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
14 februarie 2022, ora 10.00: proba practică;
17 februarie 2022, ora 10.00: proba interviu.
Mai multe detalii privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Primăria Municipiului Mangalia, Şos. Constanţei nr. 13, județul Constanța, telefon: 0241/751.060, interior 222, fax: 0241/755.606, e-mail: resurseumane@primaria.mangalia.ro.

You may also like