gazetajudeteana.ro

La Cernavodă a început depunerea dosarelor pentru garsoniere – Primăria Cernavodă

de

Primăria orașului Cernavodă aduce la cunoștință tuturor solicitanților de locuințe, faptul că în perioada 10 ianuarie – 18 februarie a.c., se pot depune dosarele în vederea întocmirii și aprobării listei de priorități aferentă repartizării locuințelor tip garsonieră din cadrul imobilului situat în str.Salciei, nr.14.

Documentele necesare sunt următoarele:

1. Dosar de plastic cu șină în format A4;

2. Cerere – formular standard – se găsește la Centrul de Informare Cetățeni;

3. Cerere – formularul de înscriere- conform anexei 4 la regulament.

4. Copii ale actelor de identitate, după caz, respectiv ale actelor de stare civilă ale tuturor membrilor majori ai familiei.

5. Alte acte de stare civilă- certificat de naştere, de căsătorie, de deces.

6. Declaraţie notarială a solicitantului şi a membrilor familiei de gradul I din care să reiasă întrunirea criteriilor de eligibilitate privind accesul la locuinţă, conform Legii. nr.114/1996.

7. Talonul de plată din luna curentă sau anterioară pentru persoanele care beneficiază de ajutor de şomaj, ajutor de integrare profesională sau alocaţie de sprijin.

8. Adeverinţe pentru persoanele încadrate în muncă în care se va menţiona venitul.

9. Extras Revisal.

10. Taloanele sau adeverinţele de pensie, de pensie suplimentară, de ajutor social în condiţiile legislației în vigoare.

11. Adeverinţe eliberate de organele financiare teritoriale, în care să se menţioneze veniturile realizate sau alte acte doveditoare a veniturilor membrilor familiei.

12. Sentinţă de divorţ, sentinţe de încredinţare copii, sentinţe de stabilire pensii alimentare actualizate (în copii), după caz.

13. Contractul de închiriere/subînchiriere pentru domiciliul actual al solicitantului valabil pentru anul în curs înregistrat la ANAF (va fi depus doar de către titularul cererii, care este chiriaş în spaţiu locativ privat în copie).

14. Contractul de închiriere / vânzare-cumpărare al părinţilor pentru solicitanţii care locuiesc împreună cu aceştia (în copie).

15. Acte doveditoare pentru solicitanţii proveniţi din instituţii de ocrotire socială, cu specificarea perioadei de internare (în copie).

16. Actele de studii.

17. Certificate medicale care să ateste gradul de invaliditate, după caz.

18. Adeverinţă care să ateste calitatea de veteran sau văduvă de război, după caz.

19. Acte care să ateste calitatea de beneficiar a prevederilor Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ai prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

20. Declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului din care să rezulte suprafaţa utilă a imobilului, precum şi numărul persoanelor care au figurat la aceea adresă.

21. Dovada evacuării din locuinţa retrocedată în baza legilor speciale, ori dovada faptului că solicitantul împreună cu familia sunt în curs de evacuare ( proces-verbal întocmit de executorul judecătoresc, notificare pentru evacuarea locuinţei, certificat de grefă din care să rezulte că este un proces de evacuare pe rolul instanţei, contract de închiriere cu revendicatorul imobilului, după caz).

22. Orice alt document apreciat de solicitant ca o dovadă în obţinerea punctajului pentru cazuri de forţă majoră, situaţii neprevăzute sau de excelenţă.

Criteriile de eligibilitate privind accesul la locuințe sunt următoarele:

1. Solicitantul de locuinţă să fie cetăţean român cu domiciliul în oraşul Cernavodă de cel puţin 2 (doi) ani.

2. Solicitanţii şi/sau membrii familiei de gradul I ai acestora (soţ, soţie, copii care locuiesc şi gospodăresc împreună) care nu deţin, nu au deţinut şi nu au înstrăinat o locuinţă proprietate personală sau o cotă/parte din suprafaţa utilă a unei locuinţe pe teritoriul Romaniei, după 1 ianuarie 1990.

3. Solicitanţii şi/sau membrii familiei de gradul I ai acestora soţ, soţie, copii care locuiesc şi gospodăresc împreună) care nu deţin în calitate de chiriaş o altă locuinţă socială,din fondul locativ de stat sau administrate de Consiliile Locale, pe teritoriul României, precum și cetățenii care locuiesc în zone inundabile și imobilele respective prezintă un risc avansat de degradare și pun în pericol sănătatea persoanelor care locuiesc în aceste imobile.

4.Solicitanţii şi/sau membrii familiei de gradul I ai acestora ( soţ, soţie, copii care locuiesc şi gospodăresc împreună ) care nu au beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe.

5.Solicitanţii şi/sau membrii familiei de gradul I ai acestora (soţ, soţie, copii care locuiesc şi gospodăresc împreună) care nu au fost evacuaţi în urma rezilierii contractului de închiriere încheiat cu Oraşul Cernavoda, din culpa lor.

6.Solicitanţii şi/sau membrii familiei să nu înregistreze datorii la bugetul local sau furnizorii de utilități.Notă: Aceleaşi criterii de eligibilitate privind accesul la locuinţă se vor avea în vedere şi în cazul în care solicitanţii şi/sau membrii familiei de gradul I ai acestora (soţ, soţie, copii care locuiesc şi gospodăresc împreună) sunt persoane cu dublă cetăţenie. Persoanele care se află în situaţii contrare celor menţionate la punctele 1-6 nu pot beneficia de locuinţă.

You may also like